To malere som leser instruksjoner

Ansatte – Innleie

I 2023 vil det for mange bedrifter bli store endringer i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak. Her beskrives reglene og saksbehandlingen for innleie etter nytt regelverk 01.04.2023

 

Innledning

I 2023 vil det for mange bedrifter bli store endringer i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil det bli innført et generelt forbud om innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser.

I landet for øvrig fjernes adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved midlertidig behov for alle bedrifter som ikke er tariffbundet. I praksis innebærer dette at det kun kan leies inn i rene vikartilfeller – altså til å midlertidig erstatte faste ansatte.

Endringene trer formelt i kraft 1. april 2023. Det er gitt overgangsregler i form av utsatt virkning frem til 1. juli 2023 for konkrete innleieavtaler som er inngått før 1. april 2023 og oppdragsavtaler/-tilbud som er inngått/avgitt før samme tidspunkt.

Det vil fortsatt være tillatt å leie inn fra andre produksjonsbedrifter, samt sette ut arbeider som underentrepriser.

Reglene og saksbehandlingen for innleie beskrives nedenfor. Videre har vi beskrevet skillet mellom innleie og entrepriser, som nå er særlig aktuelt i tilfeller hvor det er behov for å øke ressurspådrag i enkeltprosjekt.  

Avtale om innleie i bedrifter med tariff utenfor Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Tariffbundne bedrifter utenfor Oslo, Viken og tidligere Vestfold har fortsatt anledning til å leie inn fra bemanningsforetak etter avtale med de tillitsvalgte i bedriften, så lenge tariffavtalen er inngått med en fagforening med innstillingsrett (typisk Fellesforbundet).

Arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd bestemmer:

(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Virksomheten og bemanningsforetaket skal på forespørsel fra Arbeidstilsynet fremlegge dokumentasjon på at innleievirksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte som nevnt i første punktum

Sentralt i denne bestemmelsen er at bedriftene må inngå avtale med de tillitsvalgte i bedriften. Vi har laget en mal for protokoll/avtale.

(Mal 1.0. og 1.1 i Malvelgeren)

 

Innleie fra produksjonsbedrifter

Innledning

Innleie mellom såkalte produksjonsbedrifter er fortsatt tillatt i stor utstrekning etter arbeidsmiljøloven § 14-13

En produksjonsbedrift er kort sagt en virksomhet «som ikke har til formål å drive utleie». Altså er det tillatt å både drive utleie og innleie i vanlige håndverksbedrifter som ikke satser på utleie av egne ansatte.  

For å kunne leie inn fra en annen bedrift som ikke har utleie til formål kreves det i korte trekk:

Vilkår

 • Innleid skal være fast ansatt hos utleier
 • Utleiebedriften kan kun leie ut fra sitt hovedfagområde (eks. tømrerbedrifter kan leie ut tømrere, men ikke administrativt ansatte).
 • Utleievirksomheten kan ikke leie ut mer enn 50 % av sine ansatte

Vi har laget en mal som kan danne utgangspunkt for avtale om innleie fra produksjonsbedrift.

(Mal 2.0. i Malvelgeren)

Saksbehandlingskrav for innleier ved bruk av innleie fra produksjonsbedrifter – ikke tariffbundet

Avhengig av omfanget på innleiebehovet og den relative størrelsen på antall ansatte er det forskjellige saksbehandlingsregler. Er din bedrift tariffbundet følger det også egne saksbehandlingskrav som nevnes særskilt nedenfor.

Loven krever at «[i]nnleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas».

Tillitsvalgte i innleiebedriften skal dermed alltid konsulteres før det tas beslutning om innleie.

Det kreves i utgangspunktet ingen avtale med tillitsvalgte for at innleie skal være tillatt, men avhengig av omfanget av innleien kan det kreves avtale med tillitsvalgte:

 • Bedriftene må ha avtale hvis innleien «overstiger 10 prosent av den arbeidstakerkategori innleien gjelder». Et eksempel er dersom en bedrift med ti ansatte håndverkere vil leie inn fire ansatte fra en annen bedrift, vil dette overstige 10%-kravet, og bedriften må da inngå en avtale med de tillitsvalgte i bedriften.
  • Dette kravet gjelder ikke hvis det skal leies inn «færre enn tre personer».
 • Det kreves også avtale hvis innleien «har en varighet ut over ett år».

Vi har laget en mal for protokoll/avtale som kan brukes med de tillitsvalgte i din bedrift.

(Mal 2.1.og 2.2 i Malvelgeren)

Konsekvenser dersom vilkårene ikke er oppfylt:

Om utleiebedriften ikke oppfyller vilkårene som produksjonsbedrift kan det ha følgende konsekvenser:

 • Medarbeideren vil kunne kreve fast ansettelse hos innleier, jf. aml. § 14-14, jf. § 14-12
 • Erstatningsplikt for innleier til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til det økonomiske tap, arbeidsgivers og arbeidstakers forhold og omstendighetene for øvrig.

Selv om utleier oppfyller vilkårene etter aml. § 14-13 ved inngåelsen av innleieavtalen kan utleier i løpet av avtaleperioden endre karakter fra å være en ordinær virksomhet til å bli en virksomhet som har som formål å drive utleie. I et slikt tilfelle kan innleier risikere å bli møtt med krav om både fast ansettelse og erstatning.

Dette understreker viktigheten av at innleier har kontroll på at utleier oppfyller vilkårene i hele avtaleperioden.

 

Særlig om saksbehandling ved innleie i tariffbundet bedrift:

Fellesoverenskomsten om innleie:

Om du er tariffbundet har FoB egne prosessregler som må følges ved bruk av innleid arbeidskraft. Vi oppfordrer tarrifbedrifter å gjennomgå bestemmelsene i FoB bilag 14.

Dette gjelder både dersom din bedrift vil leie inn fra bemanningsforetak eller fra produksjonsbedrifter.

Blant annet er det krav om:

Forhandlinger med tillitsvalgte før beslutning om innleie tas.

 • Skriv protokoll. I protokollen bør det fremgå hva som er bemanningsbehovet, begrunnelsen for ikke å ansette, samt omfanget og varigheten for innleien/utsettingen.

Informer tillitsvalgte om lønns og arbeidsvilkår dersom de tillitsvalgte forlanger det.

Bruk av underentrepriser og grensen mellom innleie og entreprise

Behov for midlertidig arbeidskraft kan løses gjennom bruk av entrepriser. En entrepriseavtale innebærer at det er inngått en kontrakt mellom oppdragsgiver og oppdragstaker om utførelse av et nærmere bestemt arbeid mot betaling.

Kjennetegnet ved en entrepriseavtale er at oppdragstaker/entreprenør i stor grad bestemmer hvordan arbeidet skal organiseres, og at de selv avgjør blant annet hvor mange arbeidstakere som trengs for å utføre arbeidet.

Gitt endringene i innleiebestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil myndighetene gjøre særlig kontroll med om det foreligger et entreprisoppdrag eller om det i realiteten er innleie. I den forbindelse er det vedtatt et nytt femte avsnitt i arbeidsmiljøloven § 14-12 som nærmere beskriver vurderingen av om det er entreprise eller innleie.

Nytt avsnitt i arbeidsmiljøloven § 14-12 femte avsnitt:

«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.»

Det er med andre ord viktig å sikre kontrakten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker innebærer at:

 • Oppdragstaker har ansvar for å lede arbeidet.
 • Oppdragstaker har ansvar for resultatet.
 • Kontrakten bør være til en fast pris eller avtalte enhetspriser.  
 • Oppdragstaker bør stille med eget mannskap og verktøy for å utføre oppdraget.

Dersom oppdragstaker skal utføre arbeid på samme prosjekt/kontraktsforhold er det særlig viktig at kontrakten er spesifisert slik at arbeidet gjelder en avgrenset del av prosjektet, slik at det ikke oppstår tvil om hva oppdragstaker er ansvarlig for.

Å ha et klart skille vil også naturligvis også være viktig i forhold til reklamasjon og ansvar for mangler.

Malvelger

1.0-Protokoll-drofting-tillitsvalgte-innleie-bemanningsforetak

1.1 Avtale med tillitsvalgte – innleie bemanningsforetak

2.0-Avtale-med-veiledning-innleie-av-arbeidskraft-fra-prod.bedrift

2.1-Protokoll-drofting-tillitsvalgt-innleie-fra-prod.bedrift

2.2-Avtale-med-tilitsvalgte-innleie-fra-prod.bedrift