Hjem / Om oss / Vedtekter 
Oppdatert 05. juni 2023
§ 1 Navn og formål

Malermestrenes Landsforbund (MLF) er en landsomfattende sammenslutning av foretak med mesterbrev i maler- eller byggtapetserfaget i Norge.

MLF har til formål å:

 • Ivareta medlemmenes interesser overfor deres arbeidstakere, så langt som mulig i forståelse og samarbeid med arbeidstakersiden.
 • Fremme medlemmenes interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og beslutningsfora.
 • Fremme maler- og byggtapetserbransjens interesser i samfunnet for øvrig, herunder ivareta bransjens alminnelige omdømme.
 • Fremme maler- og byggtapetserbransjens faglige, økonomiske og sosiale utvikling.
 • Bistå medlemmene med råd og andre tjenester, samt drive annen virksomhet til gagn for medlemmene.
§ 2 Vilkår for medlemskap
 • Som medlem av MLF kan opptas foretak med mesterbrev som er medlem av et MLF-tilsluttet laug. Foretaket driver virksomhet i malerfaget, byggtapetserfaget eller beslektet næringsvirksomhet og har norsk mesterbrev i malerfaget, norsk mesterbrev i byggtapetserfaget eller svensk mesterbrev i malerfaget. Det er ledelsens samlede kompetanse som skal legges til grunn. Bedriften velger selv den person som skal representere bedriftsmedlemmet.
 • Foretak som drives videre etter bortfall av maler- eller byggtapetsermester kan, uavhengig av bestemmelsen i første ledd, beholde medlemskapet for en periode på inntil to år etter beslutning i administrasjonen. Slikt medlem har likevel møte og talerett, men ikke stemmerett i generalforsamlingen eller på medlemsmøter.
§ 3 Passive medlemmer
 • Passivt medlemskap kan innvilges maler- eller byggtapetsermester som ikke driver næringsvirksomhet forutsatt at vedkommende er passivt medlem i et MLF-tilsluttet laug.
 • Passivt medlem har ikke stemmerett eller forslagsrett i generalforsamlingen. Passivt medlem som har styreverv i MLF eller laug har likevel både stemmerett og forslagsrett i generalforsamlingen.
§ 4 Opptak av medlemmer og endring av medlemsstatus

Opptak av medlemmer besluttes av styret. Styret kan delegere sin kompetanse til å beslutte opptak til administrerende direktør. Beslutning om å nekte opptak må i alle tilfeller treffes av styret.

§ 5 Medlemskapets innhold
 • Et medlem plikter å opptre i henhold til god forretningsskikk i forhold til kunder og konkurrenter, samt å følge MLFs etiske regler.
 • Et medlem skal lojalt følge de beslutninger som treffes av MLF og lauget.
 • Medlemmer betaler kontingent og andre avgifter til MLF i henhold til beslutning i generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen kan forplikte MLFs medlemmer til å være medlemmer i andre organisasjoner hvis formål står i sammenheng med MLFs formål eller virksomhet.
 • Medlemsbedrifter er forpliktet til å orientere om tariffavtaler som de er part i. MLF har rett til å representere medlemsbedriftene tariffmessig og i arbeidsgiverspørsmål. Medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale er pliktig til å følge de bestemmelser som angår forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Medlemsbedrifter kan ikke reservere seg fra rett som MLF har til å gjøre tariffavtale helt eller delvis gjeldende for medlemsbedriften. Forbundet gir fullmakt til å representere medlemsbedriftene tariffmessig og i arbeidsgiverspørsmål til Bygghåndverk Norge.

§ 6 Laugene
 • Laugene er MLFs regionale organisasjonsledd. Hvert laug er et eget rettssubjekt.
 • Laugets vedtekter kan  inneholde bestemmelser som står i strid med vedtektene her.
 • Laug opptas i MLF etter søknad. Beslutning om opptak av laug treffes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen beslutter også suspensjon eller eksklusjon av et laug.
 • Laugene skal sende MLF årsberetninger og protokoller fra sine årsmøter og i tillegg fremskaffe andre opplysninger om sin virksomhet etter pålegg fra MLF.
 • Ingen maler- eller byggtapetsermester kan være medlem av et laug uten samtidig å være medlem av MLF. Et laug kan ikke ta opp som medlem noen som har sitt forretningskontor på et sted utenfor laugets regionale virkeområde med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra det laug som dekker vedkommende sted.
 • Tvist om hvilket laug et medlem tilhører avgjøres med bindende virkning av styret.
§ 7 Generalforsamlingen

a) Alminnelige bestemmelser

 • Generalforsamlingen er MLFs høyeste myndighet.
 • Det påligger styret å kalle inn generalforsamlingen.
 • Hvert medlem har en stemme for hver maler- eller byggtapetsermester som er ansatt i eller som eier vedkommende foretak og som møter i generalforsamlingen.
 • Det kan ikke stemmes etter fullmakt. Hvert medlem kan stemme enten ved fysisk tilstedeværelse eller digitalt.
 • En som er daglig leder uten å ha mesterbrev i et medlemsforetak skal ha anledning til å møte på generalforsamlingen med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med de fremmøttes antall.
 • Generalforsamlingen treffer beslutninger med alminnelig flertall i de tilfeller ikke annet er bestemt i vedtektene her.

b) Ordinær generalforsamling

 • Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utløpet av juni.
 • Tidspunktet for generalforsamlingen skal kunngjøres i bladet «Maleren» eller på annen forsvarlig måte senest 90 dager før. Innkalling med dagsorden sendes senest 30 dager før. Saksdokumentene sendes de påmeldte senest 14 dager før.
 • En sak skal behandles av ordinær generalforsamling når det kreves av minst to medlemmer med stemmerett. Slikt krav skal være skriftlig og være mottatt av MLF senest 60 dager før generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling skal:

a) Godkjenne protokoll fra siste ordinære generalforsamling og fra eventuell ekstraordinær generalforsamling avholdt etter denne.

b) Drøfte styrets årsberetning og vedta MLFs regnskap for det foregående kalenderår.

c) Vedta MLFs budsjett for inneværende kalenderår og fastsette medlemskontingent og andre avgifter til MLF for det neste kalenderår.

d) Velge medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder særskilt velge leder og nestleder, samt fastsette en sum til styrehonorar som styret selv fordeler mellom sine medlemmer.

e) Velge en statsautorisert eller registrert revisor til å revidere MLFs regnskaper.

f) Velge kontrollkomiteens medlemmer.

g) Velge to personer som, sammen med styrets leder, skal utgjøre en komite som beslutter og forestår utdeling av MLFs hederstegn.

h) Velge leder og to andre medlemmer av valgkomiteen, som avgir innstilling til alle personvalg som neste års ordinære generalforsamling skal foreta.

Ekstraordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter styrets eller representantskapets beslutning.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal dessuten innkalles hvis minst tre laug med minst 30 medlemmer med stemmerett krever det gjennom skriftlig underretning til styret. Underretningen må angi hvilken sak som kreves behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene. Innkallingen skal angi hvilke saker som foreligger til behandling.

§ 8 Representantskapet
 • Representantskapet består av styret og lederne for de enkelte laug. Representantskapet er et rådgivende organ for styret.
 • Representantskapet innkalles etter styrets beslutning. Styret skal dessuten innkalle til møte når minst fem av representantskapets medlemmer krever det.
 • Hvert medlem av representantskapet kan kreve oppført en sak på dagsorden.
§ 9 Styret
 • Styret har ansvar for forvaltningen av MLFs anliggender. Styret skal herunder sørge for en tilfredsstillende organisering av MLFs virksomhet og påse at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal videre sørge for at generalforsamlingens beslutninger blir effektuert. Styret representerer MLF utad.
 • Styret består av leder, nestleder og tre andre medlemmer. Styret har to varamedlemmer.
 • Styret innkalles etter krav fra lederen eller to andre medlemmer.
 • Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall i møte. Som møte regnes at styret trer sammen på samme sted eller har samtidig kontakt over telefon.
 • Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer, herunder leder eller nestleder, er tilstede i møtet.
 • Styrets medlemmer, herunder leder eller nestleder, velges enkeltvis for to år av gangen. To eller tre medlemmer er på valg hvert år.
§ 10 Administrerende direktør

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av MLF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller har stor betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre om styret i det enkelte tilfelle har gitt ham myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken.

 • Administrerende direktør har forslags- og talerett i styrets møter.
 • Administrerende direktør representerer MLF utad i saker som ligger innenfor hans/hennes myndighetsområde.
 • Administrerende direktør ansettes av styret.
§ 11 Kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen består av to personer, som velges for ett år av gangen. Kontrollkomitéen skal vurdere hvor vidt styret har oppfylt sine plikter etter vedtektene her og etter de beslutninger som generalforsamlingen har truffet. Kontrollkomitéen avgir rapport til generalforsamlingen.

§ 12 Krav til habilitet

Styremedlem, varamedlem, observatør eller administrerende direktør må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som har slik særlig betydning for ham selv eller nærstående at han må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 13 Utmelding

Utmelding skjer ved skriftlig underretning med 6 måneder varsel. Utmeldingen skal sendes både MLF og lauget. Utmelding løper fra mottak av oppsigelse.

For medlemmer som er bundet av tariffavtale hvor MLF er part eller som forbundet har gitt fullmakt til inngåelse av, løper medlemskapet ut tariffperioden. Oppsigelse av medlemskap må skje innen 1. desember året før tariffperioden. Det skal betales kontingent for første halvår påfølgende år, selv om tariffperioden og medlemskapet opphører tidligere.

§ 14 Eksklusjon og suspensjon

Et medlem som opptrer på en måte som er egnet til å skade bransjens, MLFs eller laugets anseelse eller som gjentatt eller grovt har brutt sine forpliktelser som medlem kan fratas medlemskapet for en bestemt periode (suspensjon) eller for ubestemt tid (eksklusjon). Mislighold av plikten til å betale gyldig pålagt kontingent eller andre avgifter til MLF på tross av påminnelse gir under enhver omstendighet grunnlag for eksklusjon.

Beslutning om suspensjon eller eksklusjon som treffes av lauget har også virkning også for vedkommendes medlemskap i MLF. MLF kan ikke overprøve laugets beslutning.

Beslutning om suspensjon eller eksklusjon som treffes av MLF har virkning også for vedkommendes medlemskap i lauget. Lauget kan ikke overprøve MLFs beslutning.

§ 15 Vedtektsendring

Endring av vedtektene her kan besluttes av ordinær generalforsamling med to tredels flertall. Endring av § 16 krever likevel tre firedels flertall.

§ 16 Oppløsning og sammenslutning

Oppløsning av MLF eller sammenslutning med en annen organisasjon kan besluttes med tre firedels flertall av generalforsamlingen. Slikt forslag kan bare fremsettes av styret, representantskapet eller av halvparten av laugene.

I forbindelse med beslutning om oppløsning eller sammenslutning skal generalforsamlingen også treffe beslutning om hvordan MLFs formue skal anvendes for ettertiden. For slik beslutning kreves alminnelig flertall.

§ 17 Ikrafttreden m.v.

Vedtektene her trer i kraft 28. mai 2016 / § 2 rev. 10.05.2019 / § 13 rev. 20.05.2022.

 

Etiske regler

1. Formål

De etiske regler skal bidra til å ivareta MLF medlemmers omdømme, seriøsitet og tillit i samfunnet. Alle aktiviteter blant MLFs medlemmer skal tåle dagens lys, og hvert medlem skal bidra til at man oppfattes som profesjonelle og troverdige. Alle medlemmer skal anvende sin kompetanse på en slik måte at det gagner miljø og samfunn, samt at man tar sin del av ansvaret for fagopplæring. Dette for å sikre fremtidig rekruttering til bransjen. Det forventes derfor av hvert medlem at det til enhver tid opptrer med tilstrekkelig redelighet, og avstår fra handlinger som kan svekke omdømmet og tilliten.


2. Forholdet til forretningsforbindelser

Medlemmene skal avstå fra oppførsel som kan ha negativ innvirkning på omdømmet. Hvert medlem forventes ellers å opptre med respekt, omtanke og alminnelig høflighet i forhold til kolleger så vel som konkurrenter, kunder og andre. Diskriminering eller trakassering skal ikke forekomme. Intet medlem må på utilbørlig måte eller hensikt søke å rekruttere ansatte fra andre medlemmer. Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig.

3. Lover, forskrifter og standarder

MLFs medlemmer skal sette seg inn i og følge de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Medlemmet må ikke la beslutninger eller handlinger bli påvirket av utilbørlig press eller tilbud om økonomiske fordeler fra parter med egeninteresser. Medlemmet skal ikke medvirke eller på noen måte ta initiativ til brudd på eller omgåelse av gjeldende lover og regler. Medlemmene skal ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forretningspraksis, herunder «svart arbeid». Medlemmet skal ikke forårsake eller bidra til brudd på konkurranseregler, ved for eksempel ulovlig prissamarbeid eller annen atferd i strid med gjeldende konkurranselovgivning. Hvert medlem skal aktivt arbeide mot alle former for korrupsjon, og bidra til at dette ikke forekommer i deres forretningsaktiviteter. Korrupsjon omfatter blant annet alle typer bestikkelser og utilbørlige gaver. MLFs medlemmer skal anvende og etterleve de til enhver tid gjeldende regler som sikrer arbeidstakernes rettigheter med tanke på lønn og helse, miljø og sikkerhet.


4. Konsekvenser ved overtredelse

Brudd på de etiske regler kan få disiplinære følger. Alvorlige eller gjentatte brudd kan medføre suspensjon eller eksklusjon.