Nye satser i årets tariffoppgjør

Følgende satser er fastsatt gjeldende for Fellesoverenskomsten for byggfag (FoB).

Generelt tillegg

Generelt tillegg gjeldende fra 21. april – kr. 7,50 per time.

 

Nye satser i FoB – Gjeldende fra 21. april

§ 2-2 Garanterte minstelønnssatser

 1. Fagarbeidere
  Ny sats kr. 238,30
 2. Arbeidstaker uten fag – eller svennebrev
  Ny sats arbeidstaker uten bransjeerfaring kr. 214,90
  Ny sats arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring kr. 223,80
 1. Unge arbeidstakere
  Ny sats kr. 146,50

 

II TILPASNING AV STATISTIKKBASERTE SATSER 

 1. Overtid, FOB § 2 – 3 

2-3. Overtidsgodtgjørelse og § 6-3 Overtidsarbeid pkt. 2.1 Overtidsgrunnlag

– Overtidsgrunnlaget er kr. 299,70

Den nye satsen gjelder fra vedtagelsestidspunktet.

 

Reise- og oppholdsbestemmelser, FoB Kap. 7 

7-1    Hvor nattopphold ikke er nødvendig 

Når arbeidstaker selv besørger transporten 

For avstander fra 7,5 til 15 km, ny sats         kr.  110,40

For avstander fra 15 til 30 km, ny sats          kr.  182,90

For avstander fra 30 til 45 km, ny sats          kr.  215,00

For avstander fra 45 til 60 km, ny sats          kr.  246,20

For avstander fra 60 til 75 km, ny sats          kr.  279,50

 

Når arbeidsgiver besørger transporten  

For avstander fra 7,5 til 15 km, ny sats         kr. 67,30

For avstander fra 15 til 30 km, ny sats          kr. 112,80

For avstander fra 30 til 45 km, ny sats          kr. 134,80

For avstander fra 45 til 60 km, ny sats          kr. 157,30

For avstander fra 60 til 75 km, ny sats          kr. 180,70

Satsene gjelder fra vedtagelsestidspunktet den 28.04.2023.

 

III ØVRIGE SATSER 

6-5 nr. 1 Skiftarbeid 

 1. Skifttillegg 

Skifttillegg for 2. skift på hverdager betales med kr. 31,78 pr. time.

Skifttillegg for 3. skift på hverdager betales med kr. 50,80 pr. time.

Skifttillegg på lørdager etter kl. 13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids slutt betales med kr. pr. time. 125,45

 

Satsene gjelder fra vedtagelsestidspunktet 28.04.2023. 

 

Kapitel 3 Akkordtariffer 

§ 3-2 Påslagsprosent og kronefaktor – nye satser og prosenter: 

Påslagsprosenten fra 1. august 2023 er:

–  malerfaget          10,20%

–  tømrerfaget        ny sats minst kr. 227,11

–  betongfagene     ny sats minst kr. 270,77

 

Reguleringsbestemmelser for akkordarbeid 

 1. Akkorder som løper før og etter 21. april 2023, men avsluttes før 1. august 2023 benytter dagens akkordsats.
 2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2023 tillegges nye påslagsprosenter eller kronefaktor.
 3. Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye.

———-

Lønnsforhøyelsen gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen 28.04.2023 Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.

Se hele protokollen for FOB mellomoppgjøret 2023

 

Kontaktpersoner i Bygghåndverk Norge: