Svenske arbeidspendlere slipper karantene i arbeidstiden etter juleferien


Helse- og omsorgsdepartementet har bekreftet at svenske arbeidspendlere som ankommer arbeid i Norge etter juleferien, ikke har 10 dagers karanteneplikt i arbeidstiden. De må heller ikke fremlegge negativ SARS-CoV-2 test for å få adgang til Norge. Grunnen til det er at Covid-19 forskriften har unntak for svenske og finske arbeidspendlere i §§ 6b og 4a. Forutsetningen for at svenske (og finske) arbeidspendlere ikke har karanteneplikt i arbeidstiden etter juleferien er at:

  • vedkommende fremover vil ankomme Norge mer enn en gang i løpet av en periode på 15 dager.
  • arbeidstakeren testes for SARS-CoV-2 første dag ved ankomst til Norge og
  • deretter hver sjuende dag

Covid-19 forskriften § 4a gjør unntak fra kravet om å fremlegge negativ test for utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland for å arbeide.

Vi anbefaler at arbeidsgiver utarbeider en bekreftelse på ansettelsesforholdet og arbeidstidsordningen som arbeidstaker kan fremvise ved grensekontrollen. I tillegg anbefaler vi at det utarbeides en bekreftelse på at arbeidstaker vil ta test første dag ved ankomst til Norge og deretter hver 7. dag fremover.

Bekreftelsen kan for eksempel være utformet slik:

 

Vi bekrefter med dette at …… er fast ansatt i ……. . Vedkommende pendler mellom sitt bosted i Sverige og arbeidssted i Norge og har en arbeidstidsordning ….. slik at vilkårene i covid-19 forskriften § 6b er oppfylt. Det er tilrettelagt for at vår arbeidstaker testes for SARS-CoV-2 første dag ved ankomst til Norge og deretter hver sjuende dag.

 Dersom det er spørsmål rundt ansettelsesforholdet kan følgende person/er hos arbeidsgiver kontaktes:

 

……