Rundskriv om forskrift om innreiserestriksjoner og nærmere om unntak


Innreiserestriksjonene som ble vedtatt natt til 29.01.21 er nå regulert i ny forskrift, du kan les mer om forskriften HER.

Det foreligger også et rundskriv som gir en del forklaring og praktisk informasjon om hvordan reglene skal forstås, les mer HER.

I utgangspunktet kan kun normenn og utlendinger som er bosatt i Norge, få anledning til å reise inn i Norge. Unntakene fra dette beskrives nedenfor i rundskrivet, og kan oppsummeres at blant annet følgende grupper har adgang til innreise:

  • Alle norske borgere
  • Utlendinger som er bosatt i Norge
  • Sjømenn og personell innen luftfart
  • Utlending som gjennomfører gods- og persontransport
  • Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten
  • Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no)

Det er viktig å få med seg at de er forskjell mellom Covid-19-forskriften og innreisereglene. Covid-19-forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge (eller de som for tiden har lov å komme inn) og disse reglene er foreløpig ikke endret. Det som står i Covid 19 forskriften, (f.eks. at personen har unntak fra karantene etter gjennomgått Covid) gir ikke unntak fra innreiserestriksjoner. De nye innreiserestriksjonene kommer derfor i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

Hva betyr «å være bosatt i Norge»
Problemstilling rundt begrepet «bosatt» har vært aktuelt i tilknytning til Covid-19 forskriften tidligere. Utledninger som er bosatt i Norge er unntatt blant annet unntatt fra kravet om negativ test tatt 24 timer før ankomst (se § 4a bokstav b, kravet gjelder ikke for «utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 første ledd bokstav a»).

I denne sammenhengen har myndighetene presisert at med «bosatt i Norge» menes «personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at man er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten»

Det legges til grunn at dette er samme definisjon som gjelder i forhold til unntaket fra innreiserestriksjonen.

Du kan finne mer informasjon om hvordan en utledning kan melde flytting til Norge HER.

Bostedsattest kan bestilles for de som har meldt flytting HER.

Hva menes med kritiske samfunnsfunksjoner:

I rundskrivet står det følgende om kritiske samfunnsfunksjoner og dokumentasjonskravet:
Unntaket gjelder kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen.
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier. Det vil bli utarbeidet et skjema som kan benyttes som dokumentasjon på at en utlending faller inn under unntaket. Skjemaet legges ut på regjeringen.no. Det er derimot ikke et vilkår at dette skjemaet benyttes, så lenge den dokumentasjonen som benyttes inneholder nødvendige opplysninger.

Her er oppdatert liste over funksjoner og mal for bekreftelse.