– Må få redusert arbeidsgiverperioden ved permitteringer


Byggenæringen har gjennom krisen klart å holde hjulene i gang, men med stadig strengere tiltak, og nå stengt grense fører til større usikkerhet. Dette gir store ringvirkninger for mange hjørnesteinsbedrifter som nå står i fare for å permittere arbeidstakere.

– Gjennom hele pandemien har vi pekt på at byggenæringen i stor grad er halen på krisen. Det at næringen har klart å holde aktiviteten oppe har skyldtes mange prosjekter var avtalt før krisen slo inn, sier Sandnes videre.

Tilbakemeldinger fra mange bedrifter de siste dagene, er at spesielt stengte grenser kan skape store utfordringer i produksjonen og for enkelte betyr det full stans dersom dette vedvarer.

Taket i kompensasjonsordningen heves til 85 prosent av faste kostnader – dagens sats er 80 prosent og kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges fram til 1. juli.

–Innretningen på kompensasjonsordningen må også inkludere kostnader knyttet til at mange byggeprosjekter står i fare for å bli forsinket. Her er det viktig at regjeringen samarbeider med næringen for å finne egnede løsninger.

Det er flere arbeidsledige og permitterte nå under finanskrisen hvor arbeidsgiverperioden også var vesentlige lavere enn de 10 dagene vi har nå.

– Når regjeringen nå stenger grensen, så får det store konsekvenser for mange bedrifter som har arbeidstakere som pendler mellom Norge og andre land. Vi setter derfor vår lit til at Stortinget forstår betydningen av å få redusert arbeidsgiverperioden, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår også styrking av treparts bransjeprogram, fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter og tiltak rettet mot lærlinger våren 2021.

– Det er viktigere enn noen gang å satse på kompetanse, og sørge for at våre lærlinger får fullført utdanningen sin, sier Sandnes.

Krisepakken på til sammen 16,3 milliarder kroner, som regjeringen la frem fredag, inneholder blant annet følgende elementer:

 • Taket i kompensasjonsordningen heves til 85 prosent av faste kostnader – dagens sats er 80 prosent. Gjelder fra 1. januar 2021.
 • Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges fram til 1. juli.
 • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner).
 • Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard).
 • Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.
 • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).
 • Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)
 • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner).
 • Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner).
 • Bransjeprogram for kompetanseutvikling (50 millioner kroner).
 • Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner).

Se mer på regjeringen.no