Sommerferien nærmer seg og det er viktig å planlegge ferien


Samtidig må vi være klar over at hovedferien skal legges i perioden 1. juni til 30. september og at man ikke kan kompensere manglende ferieavvikling med utbetaling av feriepenger. 

Arbeidsgiver må på normalt vis varsle om endringer. Hovedregelen etter ferieloven er at arbeidstakeren skal underrettes om ferien tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til. Loven åpner samtidig for kortere varslingsfrist dersom det foreligger «særlig grunner». Korona-pandemien og tiltakene som følge av denne, innebærer en ekstraordinær situasjon som for mange virksomheter betyr uvanlig stor usikkerhet når det gjelder driftsmessige utfordringer og betingelser som vil foreligge fremover. I et brev til partene i arbeidslivet peker Arbeids- og sosialdepartementet på at driftsmessig usikkerhet, eksempelvis knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning med videre nettopp er forhold som kan gi grunn til kortere varslingsfrister. Arbeids- og sosialdepartementet viser også til at ferieloven har et betydelig handlingsrom og oppfordrer partene til gjennom dialog søke å ivareta de behovene dagens ekstraordinære situasjon medfører innenfor rammene av gjeldende lov. Dette slutter vi oss til. 

Her er Arbeids- og sosialdepartementets vurdering av behov for tiltak i forbindelse med ferieloven:

Les også «Ferieloven, feriepenger og ferieavvikling.

og denne om permitteringer som også handler om ferie.