Overrasket over manglende ambisjoner i arbeidet med en Norgesmodell

Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN). Last foto

Bygghåndverk Norge (BHN) er overrasket over høringsforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet tilknyttet det som beskrives som «første etappe» for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Ved å oppnevne nok et utvalg for ytterligere å utrede de viktigste spørsmålene, skyves arbeidet ut i tid. Det innebærer at arbeidet med å forbedre og videreutvikle lokale modeller må fortsette.

Regjeringen har over tid skapt forventninger til en «Norgesmodell» som skulle sikre et mer enhetlig anskaffelsesregelverk og dermed redusere behovet for lokale modeller. I den forbindelse ble det signalisert at det skulle innarbeides elementer fra lokale modeller som de senere årene har bidratt til en positiv utvikling for den seriøse delen av byggenæringen.

Hovedinntrykket er at høringen ikke berører markeds- og konkurransevilkår, som var forventet hensyntatt i en «Norgesmodell». Med henvisning til de konferanser og møter hvor regjeringen har bedt om innspill fra næringen er Bygghåndverk Norge overrasket og skuffet over at dette nå blir satt bort til et utvalg, og dermed skjøvet ut i tid. Bransjene må derfor fortsette sitt engasjement for å styrke lokale anskaffelsesregler som gir bedre markedsmuligheter for entreprenører og håndverksbedrifter med egne ansatte.

Bygghåndverk Norge støtter høringsforslaget i det som beskrives som første trinn i en Norgesmodell. Her forutsettes det at for prosjekter hvor offentlig sektor er oppdragsgiver, gjelder tilsvarende forventninger og krav til leverandørene som i arbeids- og næringslivet for øvrig.

Samtidig er Bygghåndverk Norge negativ til forslaget om at offentlige etater ved innkjøp pålegges kontrolloppgaver på områder hvor tilsynsmyndigheter allerede har et ansvar. Det mest effektive virkemiddel vil være å tilføre disse etatene mer ressurser. En duplisering av kontrollansvaret vil kun bidra til mer byråkrati og ansvarspulverisering. Det er heller ikke realistisk at den brede sammensetning av offentlige etater som bestiller anskaffelser vil ha ressurser og den kompetanse som er nødvendig for å utøve effektiv kontroll.

Bygghåndverk Norge anbefaler i sitt høringssvar at krav til offentlig oppdragsgiver avgrenses til kontroll med sine leverandører, underleverandører og deres ansatte. Grunnlaget for effektiv kontroll med dette forutsetter at oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse har kunnskap om leverandører og underleverandører i prosjektet.

 

For nærmere informasjon, kontakt
Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN)
e-post fia@byggmesterforbundet.no telefon 91 89 38 00

Bygghåndverk Norge (BHN) ble formelt stiftet 16. august av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF). Formålet med en frittstående organisasjon er å utgjøre en tydelig stemme og være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene.