Ordningen med søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner har blitt utvidet


Søknadsordningen omfatter nå også utlendinger som:

  • Har spesialisert kompetanse, og skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å hindre nært forestående driftsstans i virksomheten eller i et pågående prosjekt.
  • Nært forestående driftsstans innebærer at virksomheten eller prosjektet vil oppleve driftsstans innen 31. juli 2021. Datoen er knyttet opp til Regjeringens gjennåpningsplan og vil bli vurdert fortløpende.
  • Driftsstans vil kunne få utslag gjennom midlertidig eller permanent opphør av ansettelsesforhold, prosjekt- eller produksjonsstans eller tap eller mislighold av avtaler som vil føre til konkurs eller avvikling av foretaket. 

Det er et vilkår for innvilgelse av søknad at:

  • arbeidet utlendingen skal utføre må foretas ved tilstedeværelse i Norge,
  • at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet, og
  • at utlendingens arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker kan dokumenteres, enten direkte ved arbeids- eller oppdragsavtale, eller kjeden av forhold som viser koblingen mellom utlendingen og arbeidet som må gjøres i søkers virksomhet eller prosjektdeltakelse.

Unntaket fra innreiserestriksjonene praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter.

Det stilles her krav om at utlendingen har spesialisert kompetanse, og i søknaden må det være en beskrivelse av hvorfor den enkelte utlending oppfyller vilkåret.

Informasjon om hva som skal legges ved i søknaden og hvordan kompetanse skal dokumenteres finnes her:

For tiden kan det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner innenfor fire kategorier.

Teknisk personell

Personell knyttet til petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel

Personell med spesialisert kompetanse knyttet til infrastruktur

Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å hindre driftsstans