Hvilke karanteneregler gjelder for svenske og finske arbeidstakere i Norge?


For å vite hvilke regler og unntak som gjelder, må man først finne ut hvilken kategori svensk eller finsk arbeidstaker tilhører. Det er egne regler for pendlere og andre regler for de som kommer sporadisk (for eksempel de som er ansatt hos svenske leverandører som skal gjøre jobb i Norge).

1. Arbeidstaker som mer enn én gang i løpet av 15 dager ankommer Norge fra Sverige eller Finland og Norge som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted

Hvem gjelder regelen for:

 • Personer som reiser mellom Sverige og Finland og Norge regelmessig mellom bosted og arbeid. De gjelder både de som krysser grensen daglig og de som kommer til Norge for å arbeide for lengre perioder. BNL legger til grunn at det gjelder både dagpendling og ukependling. Det gjelder typisk for svenske og finske arbeidstakere ansatt i norske bedrifter. Etter siste endring er det mulig å benytte 7-7 rotasjon, men 12-9, 14-14 eller andre med lengre perioder vil ikke kunne anvendes.

Er det krav til negativ est for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge?

 • Nei, personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å arbeide er unntatt fra dette kravet. Det må være nødvendig å fremvise dokumentasjon på ansettelse og arbeidsordning ved kryssing av grense

Er det krav til karantene?

Kommer person fra et gult område, er det ingen karantene eller behov for unntak. Kommer vedkommende fra et rødt område, er det krav for karantene med mulighet for unntak.

Dersom personen kommer fra «rødt» område i Sverige eller Finland:

 • Det er krav om karantene i fritiden.
 • Pendlere, dvs. personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge mer enn én gang i løpet av periode på 10 dager, er likevel unntatt fra karantene i arbeidstiden og mens de er på reise.
 • Vilkåret er at de må testes mot Covid19 minst hver syvende dag eller første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2.
 • Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Unntaket fremkommer av §6b i Covid-19 forskriften. Det er eget unntak som ikke har sammenheng med de andre unntakene som beskrives under. Definisjonen av pendler og hyppigheten av grensekryssing ble skjerpet inn fra 09.11.20 og deretter endret fra 21.11.20.

2. Personer som kommer fra Sverige eller Finland sporadisk

Hvem gjelder regelen for:

 • Svenske og finske arbeidstakere som ikke er pendlere, men som kommer til Norge for eksempel for å utføre et tidsbegrenset oppdrag. De kan for eksempel være ansatte hos svenske leverandører.

Er det krav til negativ test for Covid-19 ved ankomst til Norge?

 • Ja, fra og med 09.11, dersom personen kommer fra området i Sverige og Norge med karanteneplikt, må han/hun ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt ikke senere enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Er det krav til karantene?

Kommer person fra et gult område, er det ingen karantene eller behov for unntak. Kommer vedkommende fra et rødt område, er det krav for karantene med mulighet for unntak.

Dersom personen kommer fra rødt område i Sverige eller Finland, er det videre behov for å sjekke om det er mulig å benytte unntak med negativt test- resultat.

 • Unntaket kan kun benyttes for personer som ankommer fra land/ regioner som er under EUs røde grense. Listen over hvilke land det gjelder finnes i midt kolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften.

Dersom personen kommer fra området i Sverige eller Finland som står i den midterste kolonnen, kan det unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden ved negativ test på SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. 

Dette innebærer:

 • Arbeidet kan starte opp etter at det foreligger første negative testresultat i Norge. BNL anbefaler at testen tas så fort som mulig etter ankomst (f.eks på flyplass eller på grensestasjon). Obs, dette testregimet kommer i tillegg til test tatt før avreise.
 • I tillegg til negativ test må følgende vilkår være oppfylt:
 • arbeidstaker som er i karantene, må testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge.
 • arbeidstaker må har enerom, og arbeids- eller oppdragsgiver må dokumentere at det er tilrettelagt for egnet oppholdssted under karantene
 • Unntaket fra karantene gjelder i arbeidstiden. Det er karanteneplikt i fritiden i de 10 første døgnene.
 • Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. 

Dersom den finske eller svenske oppdragstakeren kommer fra et område som ikke bare er rødt etter norsk standard, men også regnes som rødt etter EUs definisjon, kan det ikke benyttes unntak med testing. Unntaket vil heller ikke gjelder for personer som i løpet av de siste 10 døgn har oppholdt seg i et av disse landene Listen over hvilke land og regioner det gjelder finnes i venstre kolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften.

Ved manglende tilrettelegging for egnet karantene sted, eller dokumentasjon på dette vil personen bli sendt på karantenehotell.

BNL bidro til justering av reglene – les her:https://www.bnl.no/artikler/2020/justeringer-karanteneregler/