Norske lover og klubbe

Nye regler i 2023


Merverdiavgift på omtvistede krav

Entreprenører har tidligere vært nødt til å betale merverdiavgift til staten selv om kravet var omtvistet. Dette har i mange tilfeller ført til en uheldig likviditetsbelastning. Med virkning fra 1. januar 2023 er merverdiavgiftforskriften § 15-9-3 endret slik når at når det objektivt sett er rimelig tvil om kravet, skal det først oppgis i skattemeldingen for den termin hvor kravet er avklart eller betalt.

Den nye forskriftsteksten § 15-9-3

Overgangsregler til forskriften


Endringer i forskrift om bedriftshelsetjeneste

Regelverket om bedriftshelsetjeneste (BHT) er endret med virkning fra 1. januar 2022. Regelendringene er ment å både klargjøre hva som skal være bedriftshelsetjenestens rolle og hva bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomhetene med. Det er lagt særlig vekt på at BHT skal bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene.

Endringene finnes i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2.


Tilsyn av bedriftens bruk av Bedriftshelstjeneste

Arbeidstilsynet har varslet at de framover oftere skal kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. De vil også kontrollere om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør.

Forhold som kan bli kontrollert ved tilsyn:

  • om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT
  • om det er utarbeidet en skriftlig plan for BHT bistand
  • om det er laget en årsrapport som beskriver BHT bistand til virksomheten
  • at BHT bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet. For eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak

Les mer i artikkel hos Arbeidstilsynet om BHT og tilsyn


Endringer i adgangen til innleie fra bemanningsforetak

I 2023 vil det for mange bedrifter bli store endringer i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak.

I Oslo, Viken og tidligere Vestfold vil det bli innført et generelt forbud om innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser.

I landet for øvrig fjernes adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak ved midlertidig behov for alle bedrifter som ikke er tariffbundet. I praksis innebærer dette at det kun kan leies inn i rene vikartilfeller – altså til å midlertidig erstatte faste ansatte.

Endringene trer formelt i kraft 1. april 2023. Det er gitt overgangsregler i form av utsatt virkning frem til 1. juli 2023 for konkrete innleieavtaler som er inngått før 1. april 2023 og oppdragsavtaler/-tilbud som er inngått/avgitt før samme tidspunkt.

Byggmesterforbundet har i samarbeid med Bygghåndverk Norge gått mot endringene. En oppsummering av Byggmesterforbundets synspunkt på endringene kan leses i artikkel i Byggmesteren: Totalforbudet mot innleie for bedrifter uten tariffavtale videreføres.

Endringene trer i kraft snarlig, og medlemsbedriftene som omfattes av endringene bør derfor allerede nå vurdere hvordan behov for arbeidskraft kan dekkes. Det vil fortsatt være tillatt å leie inn fra andre produksjonsbedrifter, samt sette ut arbeider som underentrepriser.


Endringer i plan- og bygningsloven om arbeid på eksisterende bygg

Tidligere unntaksbestemmelse i plan- og bygningsloven er fjernet og erstattet av § 31-4:

Kommunens adgang til å gi helt eller delvis unntak fra krav

Ved tiltak etter § 20-1 på eksisterende byggverk kan kommunen gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, dersom det vurderes som forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø.

Ved vurderingen skal kommunen legge vekt på følgende:

  1. byggverkets alder, formell vernestatus, type, formål, plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand
  2. forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak
  3. fordeler som oppnås med tiltaket.

Innen rammen av de hensyn loven skal ivareta, kan kommunen stille vilkår som kan redusere ulemper eller skadevirkninger tillatelsen kan føre til.

Departementet kan gi forskrift om kommunens adgang til å gi tillatelse etter første ledd.

Les mer informasjon fra regjeringen om endringene.

Se oppdatert veileder for arbeid på eksisterende bygg, – utarbeidet av DiBK.