Nye regler for arbeidsreiser


Covid-19 forskriften har frem til nå – på visse betingelser – hatt unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden for utenlandske personer som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag. Fra lørdag 31. oktober gjelder det nye regler. De nye reglene skiller mellom det EU definerer som «røde land» og øvrige land:

 1. Land som EU definerer som «rødt»
  Personer som er bosatt i EØS-land som EU definerer som «rødt» og som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, vil etter de nye reglene ha karanteneplikt – både i arbeidstiden og fritiden – i 10 døgn.

Oversikt over hvilke land EU definere som «rødt» fremkommer av vedlegg B til Covid-19 forskriften (venstre kolonne).

 1. Land som EU ikke har definert som rødt

  Personer som er bosatt i EØS-land som EU ikke har definert som «rødt» og som ankommer Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, vil ha unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden hvis personen oppfyller følgende tre vilkår:

  • har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
  • testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
  • har opphold på enerom i de ti første dagene i Norge

Hvilke land som ikke er definert rødt av EU fremkommer av midt kolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften.

BNL gjør oppmerksom på at personen som ankommer Norge har karanteneplikt frem til det foreligger et negativt testresultat. Når det foreligger en negativ test, legger BNL til grunn at personen kan begynne å arbeide, men vil ha karanteneplikt i fritiden. Personen må fortsette å ta test hver tredje dag i karanteneperioden på 10 dager.

Arbeidsgiver- eller oppdragsgiver har ansvaret for å organisere, gjennomføre og finansiere det slik at bestemmelsen overholdes.

Hvis en person tester positivt, skal personen i isolering etter covid-19 forskriften § 7 og arbeids- og oppdragsgiveren plikter å varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes.

Unntaket gjelder også personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits. Første ledd bokstav c gjelder likevel ikke, se covid-19 forskriften § 6c. 

 1. Arbeidspendlere fra Sverige eller Finland
  Det har ikke skjedd endringer i unntaket fra karanteneplikten for svenske og finske arbeidspendlere, jf covid-19 forskriften 6b.

Det er fortsatt slik at de som jevnlig ankommer Norge fra «røde» områder i Sverige eller Finland (se FHI sin oversikt) som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, har unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden dersom de tester seg i Norge jevnlig hver 7. dag for SARS-CoV-2.  Unntaket fra karantenen gjelder ikke på fritiden.

Dersom arbeidsreisen fra Sverige/Finland til Norge ikke er jevnlig, men sporadisk – gjelder reglene som beskrevet over uavhengig om EU har definert landet/området i landet som «rødt» eller ikke, se punkt 1 og 2.