Ny økonomisk koronatiltakspakke: Byggenæringen må få dekket sine ekstrakostnader


Av tiltakene ligger det 7,3 milliarder for å kompensere for merutgifter og mindre inntekter som følge av pandemien.

– BNL mener det er positivt – og som vi også har kommentert tidligere – håper vi at denne kompensasjonen vil bidra til at kommunene kan være forutsigbare bestillere for byggenæringen der konsekvensene av pandemien stadig blir mer merkbar, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

Det er også lagt opp til en ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien for perioden september 2020-februar 2021 på fem milliarder. 

Det er også foreslått en kompensasjonsordning for smittevernsutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell på 480 mrd.

– Byggenæringen holder hjulene i gang med høy beredskap på smittevern. Svært mange bedrifter i byggenæringen har store merkostnader knyttet til innstrammingen i karantenereglene.  Det er viktig med en ordning som kan bidra til å dekke disse ekstrakostnadene, sier han.

BNL er imidlertid også svært bekymret for de store risikoene er knyttet til kontraktsforpliktelser på fremdrift og produksjon.  

– BNL forventer at både offentlige og private byggherrer, velger en åpen og raus tilnærming for å bidra til å håndtere koronarisiko klokt.  Det er viktig å holde hjulene mest mulig i gang uten å bruke kontraktens bestemmelser for stramt – i en situasjon der både byggherrer og leverandører kommer i situasjoner som er utenfor deres fulle kontroll, avslutter Sandnes.  

BNL ønsker tett dialog med myndighetene slik at eventuelle konsekvenser som en følge av strammere smittevernregler kan følges opp tett, og at kompensasjon som treffer kan iverksettes.

Les om alle de viktigste tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak/id2784423/