Flere utdanningstilbud til permitterte


Med et rekordhøyt antall ledige er det svært viktig at vi utnytter tiden til kompetansebygging, sier Jørgen Leegaard i BNL. Tiltakene må være målrettede og kunne kan komme i gang raskt, og samtidig må de gi kompetanse som er relevant for bedriftene i tiden fremover.

100 millioner skal gå til bransjeprogram. Det er veldig positivt at man bruker eksisterende ordninger som vi vet fungerer, som bransjeprogrammet for byggenæringen og industri, sier Leegaard.

Styrken i programmet er at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden definerer kompetansebehovet og på den måten sikrer at det er relevant for bedriftene. 

Nå opprettes det seks nye bransjeprogrammer, hvorav ett går til anleggsbransjen. I tillegg utvides bransjeprogrammet for byggenæringen og industri blir utvidet. Dette er bra, sier Leegaard.

Leegaard understreker at tiltakene i krisepakken må gjennomføres ubyråkratisk, og det må legges stor vekt å digitale løsninger i gjennomføringen.  

 

Dette er kompetansepakken:  

  • 100 millioner kroner til treparts bransjeprogrammer
  • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
  • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
  • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte

I tillegg er det bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene, som bedriftsintern opplæring.