Hvilke karanteneregler gjelder for svenske og finske arbeidstakere i Norge?


For å vite hvilke regler og unntak som gjelder, må man først finne ut hvilken kategori svensk eller finsk arbeidstaker tilhører. Det er egne regler for pendlere og andre regler for de som kommer sporadisk (for eksempel de som er ansatt hos svenske leverandører som skal gjøre jobb i Norge)

1. Arbeidstaker som jevnlig krysser grensen mellom Sverige eller Finland og Norge som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted

 

Hvem gjelder regelen for:

 • Personer som reiser mellom Sverige og Finland og Norge regelmessig mellom bosted og arbeid. De gjelder både de som krysser grensen daglig og de som kommer til Norge for å arbeide for lengre perioder. BNL legger til grunn at det gjelder dagpendling, ukependling, men også de med arbeid i andre faste rotasjoner. Det gjelder gjerne svenske og finske arbeidstakere ansatt i norske bedrifter.

Er det krav til karantene?

Kommer person fra et gult område, er det ingen karantene eller behov for unntak. Kommer vedkommende fra et rødt område, er det krav for karantene med mulighet for unntak.

Dersom personen kommer fra «rødt» område i Sverige eller Finland:

 • Det er krav om karantene i fritiden.
 • Pendlere, dvs. personer som jevnlig krysser grensen mellom Sverige og Norge, er likevel unntatt fra karantene i arbeidstiden og mens de er på reise. Vilkåret er at de må testes mot Covid19 hver syvende dag.

Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Unntaket fremkommer av §6b i Covid-19 forskriften. Det er eget unntak som ikke ble påvirket av endringene som ble gjort fra 31.10, og som ikke har sammenheng med de andre unntakene som beskrives under.

2. Personer som kommer fra Sverige eller Finland sporadisk

Hvem gjelder regelen for:

 • Svenske og finske arbeidstakere som ikke er pendlere, men som kommer til Norge for eksempel for å utføre et tidsbegrenset oppdrag. De kan for eksempel være ansatte hos svenske leverandører.

Er det krav til karantene?

Kommer person fra et gult område, er det ingen karantene eller behov for unntak. Kommer vedkommende fra et rødt område, er det krav for karantene med mulighet for unntak.

Dersom personen kommer fra rødt område i Sverige eller Finland, er det videre behov for å sjekke om det er mulig å benytte unntak med negativt test- resultat

 • Unntaket kan kun benyttes for personer som ankommer fra land/ regioner som er under EUs røde grense. Listen over hvilke land det gjelder finnes i midt kolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften.

Dersom personen kommer fra området i Sverige eller Finland som står i den midterste kolonnen, kan det unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden ved negativ test på SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. 

Dette innebærer:

 • Arbeidet kan starte opp etter at det foreligger første negative testresultat. BNL anbefaler at testen tas så fort som mulig etter ankomst (f.eks på flyplass eller på grensestasjon).  
 • I tillegg til negativ test må følgende vilkår være oppfylt: 
 • arbeidstaker som er i karantene, må testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge.
 • arbeidstaker må har enerom
 • Unntaket fra karantene gjelder i arbeidstiden. Det er karanteneplikt i fritiden i de 10 første døgnene.
 • Ved positiv test skal personen i isolering, og arbeids- eller oppdragsgiver varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. 

Dersom den finske eller svenske oppdragstakeren kommer fra et område som ikke bare er rødt etter norsk standard, men også regnes som rødt etter EUs definisjon, kan det ikke benyttes unntak med testing. Unntaket vil heller ikke gjelder for personer som i løpet av de siste 10 døgn har oppholdt seg i et av disse landene Listen over hvilke land og regioner det gjelder finnes i venstre kolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften.