Krav til hvordan karantene skal gjennomføres


Det er nå vedtatt at de som kan dokumentere fast bolig i Norge kan oppholde seg der i karantenetiden, uavhengig om boligen er eid eller leid.

Personen må dokumentere at han/hun er bosatt eller har fast bopel i Norge, og vil oppholde seg i boligen i karantenetiden. Hvis man ikke er folkeregistrert i Norge (for eksempel arbeidstakere som fortsatt har D-nummer) må man ved innreise legge frem en leiekontrakt til fast bolig, eller et dokument som viser at man eier fast bolig i Norge.

Unntaket fra karantenehotell for arbeids- og oppdragstagere opprettholdes. Denne gruppen får kun unntak fra karantenehotell dersom arbeids- eller oppdragsgiveren «sørger for» et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Det er nå presisert at kravene til innkvartering stilt av arbeidsgiver i karantene er:

  • Enerom med TV og internett
  • Eget bad
  • Eget kjøkken eller matservering

Ved innreise må personen kunne fremlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene (lenke til skjema finnes lengre ned i teksten).

Det er strengere og mer definerte krav til når arbeidsgiver stiller innkvartering til disposisjon, eller når personen ikke bor fast i Norge enn når karantene tilbringes i personens eget hjem (som for eksempel kan være en leilighet man leier).

Det er i tillegg gitt unntak for de som er gift med, eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge og deres mindreårige barn. Denne gruppen kan gjennomføre karantenen i boligen til ektefellen i Norge, eller til den andre forelderen.

Egenandelen for arbeids- og oppdragsgiver for arbeidstakers- og oppdragstakers opphold på karantenehotell skal reduseres fra 1500 kroner til 500 kroner per døgn. Privatpersoner som oppholder seg i karantenehotell i karantenetiden skal betale en egenandel på 500 kroner per døgn.

Regjeringen understreker at det er ingen endringer i selve karantenen og ordningen med karantenehotell gjelder bare krav til hvor karantenen skal gjennomføres.

Personer som kommer til Norge fra røde land må i innreisekarantene i 10 døgn – uavhengig av om dette skjer på karantenehotell, hjemme eller på annet egnet oppholdssted.

Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg utenfor oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre.

Brudd på karantene reglene kan føre til høye bøter.

Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene (PDF)

Mer om endringene kan du lese her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-reglene-om-karantenehotell/id2791509/