Bygningsferien 2022


Partene anbefalte deretter at ferien, 21 virkedager og 4 avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på 5 dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2022 (3 feriedager)

For påsken anbefaler partene at 3 feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag  i påskeuken (uke 15).

2. Fredag 27. mai 2022 (1 feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 27. mai.

3. Sommerferien 2022 (hovedferie – 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2022 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 11. juli til og med fredag 29. juli (uke 28, 29, 30).

Annen plassering av ferien ved lokal avtale
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

4. Julen 2022
Partene anbefaler at feriedager legges til 27, 28, 29 og 30. desember 2022.

5. Øvrige feriedager (2 feriedager) 
Plassering av 2 feriedager avtales lokalt.

6. Avtalefestede feriedager 
Når det generelt gjelder de feriedager som partene avtalte å iverksette ved tariffrevisjonen 2000 viser partene til FOB, bilag 7 Ferie mv. pkt. B om fastsettelse av tidspunkt for den avtalefestede ferien.  

7. Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år 
Etter ferieloven har arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, rett til en ukes ekstra ferieLO og NHO er enig om følgende når det gjelder ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år 

”Det er forutsetningen at arbeidstakernes ønsker når det gjelder avviklingen av ekstra ferie imøtekommes så langt som mulig.  

Hovedorganisasjonene er imidlertid enige om at ekstra ferie for eldre arbeidstakere ikke kan kreves lagt til et tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for produksjon eller systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvor dette er tilfelle har bedriften rett til å kreve at arbeidstakeren velger et annet tidspunkt for avviklingen av sin ekstraferie”.  

Når det gjelder deling av ekstraferien, viser partene til Ferielovens § 5 (2), hvor det sies at dersom ekstraferien deles, så kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.  

8. Opparbeiding 
Rett til ekstra fridager i forbindelse med såkalte inneklemte virkedager, kan opparbeides. Opparbeiding avtales mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte.  

Partene kan bli enige om at reglene om overtidsbetaling ikke skal gjelde, jfr. Hovedavtalen  

  • 10 -10 Opparbeidelse av fridager. 

9. Koordinering av ferie med grupper utenfor bygg- og anleggsfagene 
Andre grupper som er avhengig av ferieavviklingen i bygg- og anleggsfagene må få mulighet til å innrette seg på hensiktsmessig måte. Partene vil derfor gi en kort orientering på sine nettsider, i nyhetsbrev eller andre aktuelle kanaler om hvordan ferien er anbefalt gjennomført i 2022