Bygningsferien 2021


Partene anbefalte deretter at ferien, 21 virkedager og fire avtalefestede feriedager, samlet 25 feriedager (basert på fem dagers arbeidsuke) plasseres på følgende måte:

1. Påsken 2021 (tre feriedager)

For påsken anbefaler partene at tre feriedager legges til mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken (uke 13).

2. Fredag 14. mai 2021 (en feriedag)

Partene anbefaler at en feriedag legges til fredag 14. mai.

3. Sommerferien 2021 (hovedferie – 3 uker, 15 feriedager)
Sommerferien 2021 anbefales lagt til tiden fra og med mandag 12. juli til og med fredag 30. juli (uke 28, 29 og 30).

4. Annen plassering av ferien ved lokal avtale
Ferieplasseringen er en anbefaling fra organisasjonene. Hvis man i bedriften ønsker en annen plassering av sommerferien ut fra lokale eller arbeidsmessige forhold, bør det skje ved at BNLs medlemmer som er bundet av Fellesoverenskomst for byggfag samordner ferieavviklingen lokalt i samarbeid med de lokale foreninger.

5. Øvrige feriedager (seks feriedager) 
Plassering av seks feriedager avtales lokalt.

6. Avtalefestede feriedager 
Når det generelt gjelder de feriedager som partene avtalte å iverksette ved tariffrevisjonen 2000 viser partene til FOB, bilag 7 Ferie mv. pkt. B om fastsettelse av tidspunkt for den avtalefestede ferien.  

7. Ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år 
Etter ferieloven har arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, rett til en ukes ekstra ferie. LO og NHO er enig om følgende når det gjelder ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år 

”Det er forutsetningen at arbeidstakernes ønsker når det gjelder avviklingen av ekstra ferie imøtekommes så langt som mulig.  

Hovedorganisasjonene er imidlertid enige om at ekstra ferie for eldre arbeidstakere ikke kan kreves lagt til et tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for produksjon eller systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet. Hvor dette er tilfelle har bedriften rett til å kreve at arbeidstakeren velger et annet tidspunkt for avviklingen av sin ekstraferie”.  

Når det gjelder deling av ekstraferien, viser partene til Ferielovens § 5 (2), hvor det sies at dersom ekstraferien deles, så kan arbeidstakeren bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.  

8. Opparbeiding 
Rett til ekstra fridager i forbindelse med såkalte inneklemte virkedager, kan opparbeides. Opparbeiding avtales mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte.  

Partene kan bli enige om at reglene om overtidsbetaling ikke skal gjelde, jfr. Hovedavtalen  

  • 10 -10 Opparbeidelse av fridager. 

9. Koordinering av ferie med grupper utenfor bygg- og anleggsfagene 
Andre grupper som er avhengig av ferieavviklingen i bygg- og anleggsfagene må få mulighet til å innrette seg på hensiktsmessig måte. Partene vil derfor gi en kort orientering på sine nettsider, i nyhetsbrev eller andre aktuelle kanaler om hvordan ferien er anbefalt gjennomført i 2021