Fra 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge


Pendlere fra Sverige og Finland har vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensen i Norge i praksis ble stengt. 

Etter at Norge ytterligere strammet inn innreiseregelverket 29. januar 2021, har nesten alle arbeidstakere fra Sverige og Finland som pendler til Norge blitt hindret i å gå på jobb, med unntak av helsepersonell og arbeidstakere som har samfunnskritiske funksjoner. Dette har fått betydelige konsekvenser, spesielt for de som ikke får lønn fordi de ikke kan komme på jobb i Norge.

Helsedirektoratet og FHI mener det er forsvarlig å fjerne innreiserestriksjonene for grensenære pendlere fra Sverige og Finland. De anser at en test hver syvende dag er smittevernfaglig tilstrekkelig for å redusere smitterisiko for denne gruppen.

Unntaket fra innreiserestriksjonene gjelder for utlendinger bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge. Dagpendling inkluderer kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser hjem etter endt arbeidstid.

Strengt testregime

Karantenereglene for pendlerne fra Sverige og Finland er regulert i covid-19-forskriften § 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag.

Regjeringen strammer inn reglene ytterligere, og innfører krav i innreiseforskriften om at dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen.

Covid-19-forskriften § 6b endres også slik at det etter ankomst til landet ikke blir krav om ny test på ankomstdagen, men krav om test senest 7 dager etter siste negative test. Kravet om test hver syvende dag for å unngå innreisekarantene i arbeidstiden opprettholdes.

Grensekontrollen

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må i grensekontrollen dokumentere bosted i Sverige eller Finland, og det kreves attest fra norsk arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er dagpendler, inkludert informasjon om arbeidssted, arbeidstid og at avstand til hjemmet ikke er til hinder for dagpendling.

Den enkelte arbeidstaker må også registrere seg i innreiseregistreringssystemet i forkant av hver innreise.

Regelverket endres på følgende måte:

Forskrift om endring i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelse.

§ 2.Unntak fra innreiserestriksjoner for innreise fra enkelte land og områder

  • 2 ny bokstav g skal lyde:

g.

utlending bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge. Utlendingen skal ved innreise fremvise dokumentasjon på at vedkommende er bosatt i Sverige eller Finland, bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende dagpendler og attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt i løpet av de siste syv døgnene før ankomst til Norge. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.

Covid-19-forskriften

  • 6b første ledd skal lyde:

De som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt etter vedlegg A, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2

a.

minst hver sjuende dag,

 

b.

første dag de ankommer Norge, og deretter hver sjuende dag, dersom det er mer enn sju døgn siden de sist ble testet i Norge for SARS-CoV-2, eller

 

c.

for dagpendlere fra Sverige eller Finland, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 bokstav g: i løpet av 7 døgn etter at de sist ble testet i Sverige eller Finland for SARS-CoV-2.