Testplikt etter ankomst til Norge gjelder også grensependlere


Arbeidspendlere fra Sverige og Finland som mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager kommer til Norge, er derimot unntatt fra kravet om test ved grensestasjonen dersom de tester seg i Norge minst hver 7. dag. Dette forutsetter at de tester seg ved grensestasjonen første gang de passerer grensen etter at den nye reglen ble innført 3. desember og at de fremover reiser til Norge mer enn en gang i løpet av en periode på 15 dager. For dagpendlerne vil det ha særlig stor betydning at de slipper å teste seg hver gang de passerer grensen.

Kravet om testing ved grenseovergangsstedet er regulert i covid-19 forskriften § 4d. Unntaket for arbeidspendlere fra Sverige og Finland kan du lese i covid-19 forskriften § 6b.

Regjeringen har varslet at kravet testing etter ankomst til Norge ved grenseovergangen vil bli evaluert i midten av desember – om 14 dager.