Osloforskriften for byggeplasser forlenges


Det er fortsatt slik at kun de som må jobbe ved mer enn en byggeplass skal test seg hver 7. dag. Se her for informasjon om unntakene.

Det er ikke slik at alle ansatte ved byggeplasser må teste seg. Hvis virksomheter vil teste alle sine ansatte bør de oppfordres til å samarbeide med bedriftshelsetjenesten eller andre som tilbyr testing. Det bør opplyses om at det kommunale tilbudet om testing kan ha begrenset kapasitet

Det er 3 endringer til som ble vedtatt i dag:

1) Det oppfordres til å styrke samarbeidet med bedriftshelsetjenester og private aktører ved gjennomføring av testing og det kan bidra til å begrense antall henvendelser og bestillinger ved testriggen i Oslo.

Med dagens smittetrykk er det en stor belastning ved kommunens teststasjoner. Derfor oppfordres bygg- og anleggsbransjen til å bidra ved å benytte andre muligheter for testing.

2) Det presiseres hva som er nødvendig informasjon for smittesporere for at lister fra arbeidsgivere skal bli et nyttig verktøy ved eventuell smitte.

3 femte ledd endres og skal lyde:
Arbeidsgiver er ansvarlig for at det føres liste over alle som har vært på byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært på byggeplassen.
Listen skal inneholde nødvendig informasjon for sikker identifisering av hvem som har vært til stede, herunder identifikasjonsopplysninger som navn, telefonnummer og person- og/eller d-nummer.
Listen over arbeidere må behandles i tråd med personvernlovgivningen.
Listen skal utleveres til smittesporere på forespørsel.
På forespørsel skal også fødsels-, person og/eller d-nummer utleveres i forbindelse med smittesporing dersom det er nødvendig for å sikre smittesporingsarbeidet. 
Arbeidsgiver skal aktivt bidra til å få kontakt med smittede og bidra til at smittede personer og deres nærkontakter har kunnskap om regler knyttet til karantene og isolasjon.

3) I den sjette paragrafen endres begrep «10 ansatte» til «10 personer». Det spesifiseres videre at både byggherre og arbeidsgiver i samarbeid har ansvaret for kontrollrundene som skal gjennomføres på byggeplassen.

6 tredje ledd endres og skal lyde:
Det skal være vakthold på byggeplasser med mer enn 10 personer som går kontrollrunder hver time og som påser at avstandskrav og andre smittevernregler til enhver tid følges, herunder bestemmelser om rengjøring som beskrevet i Bransjenormen.
Kontrollrundene skal dokumenteres.
Brudd skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen.
Byggherre i samarbeid med arbeidsgiver er ansvarlig for kontrollrundene.

Den oppdaterte forskriften kommer etterhvert på lovdata i morgen 24. mars.