Oppdaterte innreiseregler


Det er fortsatt innreiseforbud til Norge for mange utledninger, med mindre man faller under et av unntakene. Det er ennå ikke åpnet for generell arbeidsinnvandring, men det er noen endringer som vil ha betydning for arbeidsreisende.

Det er per 23.06.21 følgende unntak fra innreiseforbudet, dvs følgende utledninger kan reise inn;

  • Utlendinger bosatt i Norge​
  • Utlendinger som kommer fra «grønt» land​
  • Dagpendlere fra Sverige og Finland​
  • Utledninger med samfunnskritiske funksjoner​
  • Tillatelse etter søknadsbaserte ordningen Sjøfartsdirektoratet ​
  • Utledninger fra EU/EØS med EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode som viser at personen er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret​

God informasjon om alle unntakene finnes på UDI sine sider.

«Grønne» land

Det følger av innreiserestriksjonsforskriften § 2 bokstav a at det er åpnet for innreise for utlendinger som er bosatt i et land eller område i EØS-/Schengenområdet eller Storbritannia som ikke er omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a. Hvilke land/områder dette er, følger av vedlegg A til covid-19-forskriften. Se oppdatert oversikt over røde og grønne land  på fhi.no her.

Utlendingen må ha oppholdt seg på hjemstedet de ti siste dagene før ankomst til Norge. Utlendinger fra disse områdene som har reist via (herunder mellomlandet i) røde områder, er underlagt karanteneplikt, og de har dermed ikke rett til innreise i Norge. De har imidlertid likevel rett til innreise i Norge hvis de har reist gjennom det røde området på følgende måte uten å bruke offentlig transport, uten å overnatte der, og uten å ha nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med.

Det er ikke nødvendig å søke tillatelse for utledninger fra grønne land, og muligheten til å reise inn (og unntak fra karantene) gjelder alle – ansatte, turister, pendlere osv.

Listen over land/områder, dvs. vedlegg A til covid-19-forskriften, oppdateres jevnlig i tråd med den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen i de enkelte land. Per 21.06 er eksempelvis Polen og Romania på listen over «grønne» land. Fra 5. juli vil Norge rette seg etter EUs terskelverdier for når et land defineres som «grønt», dvs. med unntak fra innreiserestriksjoner og karantene, noe som vil kunne bli en lemping i innreiserestriksjonene, siden flere land bli grønne.

Koronasertifikat

Det følger av innreiserestriksjonsforskriften § 3 w at det er åpnet for innreise for utlendinger som på en måte som oppført i vedlegg D til covid-19-forskriften kan dokumentere at vedkommende er fullvaksinert eller har hatt covid-19 innenfor de siste 6 måneder, dvs. at de har et koronasertifikat.

Fra og med 24. juni vil Norge kobles på EUs løsning for koronasertifikat, og andre EU-lands sertifikater vil komme med ettersom de blir ferdig utviklet i det enkelte land. Det skilles ikke mellom formål på reisen, og koronasertifikat vil kunne brukes både til fritidsreiser og arbeidsreiser.

Det betyr at personer med sertifikatet som er fullvaksinerte eller har hatt covid kan reise inn i Norge uavhengig om landet er grønt eller rødt, og det er ikke nødvendig med søknad.

Les mer om dette her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-blir-en-del-av-eus-losning-for-koronasertifikater/id2863309/

Søknadsordning for unntak fra innreiserestriksjoner.

Dersom man ikke faller under noen andre unntak for innreiserestriksjoner, vil den søknadsbaserte ordningen som Sjøfartsdirektoratet administrerer være relevant. Et vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene fra Sjøfartsdirektoratet vil gi rett til innreise uavhengig av smittesituasjonen i utlendingens bostedsland. Sjøfartsdirektoratet har nå kort saksbehandlingstid.

Søknadsordningens innretning er under kontinuerlig vurdering, og vi ønsker alle innspill om hvordan ordningen treffer ulike sektorer velkommen. Ordningen er streng, og vi jobber kontinuerlig med spørsmål om hvordan virksomhetene og deres behov for forutsigbarhet og tilgang til arbeidskraft fra utlandet kan ivaretas samtidig som kontrollen med ordningen er tilfredsstillende. Innspill vi mottar fra bedrifter og andre aktører er av stor verdi for oss i arbeidet med smittevern og kompenserende tiltak.

Store endringer i innreiseregler fra 5. juli 2021
Fra og med 5. juli 2021 endrer norske myndigheter terskelverdien for hvilke land som skal regnes som grønne eller røde. Dette betyr at vesentlig flere land kommer til å bli grønne.

Ut ifra dagens smitteutvikling er det grunn til å tro at de fleste landene i Europa kommer til å bli regnet som grønne 5. juli 2021. Det betyr i praksis at alle innbyggerne i landet kan reise fritt inn til Norge, og at de også slipper karantene. Les mer om terskelverdiene på regjeringen.no.