Debut for Bygghåndverk Norge på stortingshøring om innleie

Pressemelding:

Grunnlaget for dette oppstod når Stortinget i 2018 besluttet å endre muligheten for innleie slik at dette i hovedsak skulle avgrenses til bedrifter bundet av tariffavtale med innstillingsrett. Det er å beklage at dette også ved den anledning ble anbefalt av arbeidsgiversiden. BHN mener at behandlingen av endringer i innleiereglene er basert på manglende forståelse av næringen, og det faktum at små og mellomstore bedrifter driver sin virksomhet med fast ansatte fagarbeidere og lærlinger.

BHN avviser ikke de utfordringene som ligger til grunn for regjeringens forslag, men ser ikke sammenhengen mellom den situasjonen som beskrives og de tiltak som foreslås. Dette er påpekt ovenfor departementet i høringsrunden tidligere i år. Behovet for andre tiltak enn de foreslåtte,  konkurransevirkninger og hensynet til små virksomheter, er ikke utredet.

BHN understreker betydningen av et organisert arbeidsliv og trepartssamarbeidet, men tariffkoblingen har vist seg å ikke ha betydning for å redusere omfanget av innleie.

I Proposisjonen vises det til at produksjonsbedrifter fortsatt kan leie arbeidstakere seg imellom. I et arbeidsmarked med ubalanse mellom etterspurt og tilgjengelig arbeidskraft, vil denne muligheten ikke gi bedriftene tilstrekkelig fleksibilitet.

Bygghåndverk Norge anbefaler at § 14-12, andre ledd opphører, alternativt av konkurransehensyn, tilbakeføres til tidligere bestemmelse hvor avtale mellom ledelse og tillitsvalgt ikke kobles til tilknytning til tariffavtale med innstillingsrett.

Til forslaget om innleieforbud i Oslo-regionen har bygghåndverksbedrifter i dette området samme driftsmodell som ellers i landet. BHN kan ikke se at det er grunnlag for et innleieforbud i Osloregionen, når dette ikke avgrenses til de deler av byggenæringen hvor det i Proposisjonen er anført å utgjøre et betydelig problem.

Avslutningsvis ga Bygghåndverk Norge (BHN) sin støtte til:

  • Forslag til avgrensning mellom innleie og entreprise
  • Forslag om rett til fast ansettelse etter en viss tid
  • Forslag om at det stilles flere krav til bemanningsforetak

I forkant av høringen er det sendt inn skriftlig høringsinnspill til komiteen. Se høringsbrev.
Høringen kan sees i
opptak i Stortingets videoarkiv – Bygghåndverk Norge ca. 00:58:40 ut i sendingen.

2022 10 26 Frank Ivar Andersen BHN - Stotingshøring. Foto Byggmesteren.png

Foto: Byggmesteren

For nærmere informasjon, kontakt
Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN)
e-post fia@byggmesterforbundet.no telefon 91 89 38 00.

 

Bygghåndverk Norge (BHN) ble formelt stiftet 16. august av Byggmesterforbundet og Malermestrenes Landsforbund (MLF). Formålet med en frittstående organisasjon er å utgjøre en tydelig stemme og være en samlende kraft for alle bygghåndverksfagene.