Bygghåndverk Norge er positiv til skjerpet lærlingeklausul ved offentlige anskaffelser

Foto: Byggmestrenes Servicekontor

Bygghåndverk Norge er positiv til regjeringens høringsforslag hvor det foreslås en skjerpet plikt til krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Skal byggenæringen sikres bedre rekruttering i alle fag og frafallet fra arbeidslivet blant de unge reduseres, er det avgjørende at offentlig sektor benytter sin markedsmakt og sikrer gode læringsarenaer gjennom egne anskaffelser.

 Bygghåndverk Norge viser i sitt høringssvar til at de fleste lærlinger i byggfagene får sin utdanning i privatmarkedet, mens lærlingeandelen i offentlige oppdrag er langt lavere. Derfor støttes forslaget om at ti prosent av arbeidet på offentlige oppdrag skal utføres av lærlinger, og at kravet gjøres gjeldende for hvert fag. Dette vil bidra til økt etterspørsel etter lærlinger og virke positivt ovenfor alle de håndverksbedrifter som tar opplæringsansvar.

Bygghåndverk Norge mener det er en svakhet med forslaget når Kunnskapsdepartementet avgrenser særskilt behov for læreplasser til de som går på videregående skole. Behovet for læreplasser må ses i sammenheng med arbeidslivets behov, ikke en skolestruktur som dimensjoneres etter søkertall. Særlig for de mindre bygghåndverksfagene er dette en stor utfordring.

Mangelen på fagarbeidere i enkelte bygghåndverksfag er kritisk for å kunne levere de nødvendige tjenester, herunder også til offentlige oppdragsgivere. Bygghåndverk Norge mener at arbeidslivets parter, sammen med myndighetene, må definere de fag hvor det er særskilt behov for flere fagarbeidere. I tillegg vil ny Opplæringslov medføre økt behov for læreplasser utover elevene fra videregående skole, ved at det gis rett til å avlegge fagprøve i flere fag, og flere voksne gis rett til videregående opplæring.

Bygghåndverk Norge mener krav til bruk av lærlinger innebærer at det også må stilles krav til nødvendig antall fagarbeidere i samme prosjekt. Uten et slikt krav vil en lærlingeklausul i mange konkurranser kun bidra til «alibilærlinger». Dette sikrer ikke lærlingene de opplæringsarenaer som forutsettes, og kan dessuten føre til konkurransevridning.

I sitt høringssvar viser Bygghåndverk Norge til manglende kontroll med anskaffelsesreglene. Utover skjerpet lærlingeklausul, er det avgjørende at det kommer på plass en kraftig forbedring av kontrollregimet.

Les hele høringssvaret her

 

Kontaktperson:
Frank Ivar Andersen
T: 918 93 800
E: fia@bygghandverknorge.no