Viktige endringer i NS 3420 fra 1. desember


Markedet i dag stiller høyere krav til overflatenes estetikk sier Stein Hesstvedt, direktør i Malermestrenes Landsforbund, som forteller at dette er den viktigste årsaken til revisjonen  av standarden. Den største endringen blir  at ny standard i større grad anbefaler helsparkling på gipsplater i oppholdsrom i boliger og fritidsboliger.

Hesstvedt har ledet komiteen for arbeidet, bestående av hele tyve eksperter.  Foruten konsulenter og Kulturdepartementet, har  maler- og byggtapetsermestre fra medlemsbedrifter, samt leverandører av maling, gulv, gips og byggevare bidratt i komiteens arbeid de siste 3 årene. Det har stort sett vært enighet i komiteen om endringene som nå innføres, forteller Hesstvedt.  Endringene har jo også vært ute på høring, slik at berørte parter kunne uttale seg, sier han videre. Det var dog svært få kommentarer som kom inn etter høringen, så vi får tro det er et signal om at de som jobber i bransjen også er fornøyde med de nye kravene som nå innføres, sier han.

Dette er de viktigste endringene i ny standard
 • Kvalitetskrav i “Estetiske klasser» (K-klasser) er endret.
 • Nye tabeller (T2 og T3) med tydeligere og mer forbrukerrettet informasjon om betydningen av K-klassene og hva som kan forventes av estetisk resultat i de ulike klassene.
 • Innføring av estetisk klasse for innvendig behandling på mineralske underlag av plasstøpt betong, betongelementer og pussede flater.
 • Endring av øvre grense for glanstall.
Når gjelder dette fra?

Den nye standarden utgis og trer i kraft 1. desember 2019. Det vil si at malings- og beleggarbeider som prosjekteres etter 1. desember skal utføres etter nye krav, (med mindre noe annet er avtalt mellom partene).

Slik blir de nye estetiske klassene

Estetiske klasser i TB er endret til K1, K2 og K3, der K3 er den høyeste estetiske klassen (tidligere K4).

Tabell T2 viser nå en oversikt over hvilke estetiske avvik som tillates for den aktuelle estetiske klassen. Gyldighetsområdet for glanstall, som tabell T2 gjelder for, er endret fra høyeste glanstall 20 til høyeste glanstall 7.

Tabell T3 er omarbeidet for å gi bedre grunnlag for valg av K-klasse for ulike overflater og type rom (bruksområder).

Det er innført K-klasser for behandlinger på mineralsk underlag der overflater skal helsparkles. Dette gjelder:

 • 223 Malebehandling på ubehandlet plasstøpt betong innvendig.
 • 252 Malebehandling på betongelement innvendig – stående element.
 • 253 Malebehandling på betongelement innvendig – himling.
 • 52 Malebehandling på puss innvendig.

For TB4.3, Malebehandling på kartongbelagte gipsplater, er det nå innført K-klasser også for perforerte gipsplater og gipsplater med synlig V-fas (himlingsplater). Fordi slike overflater ikke skal helsparkles, kan disse bare beskrives med overflatekvalitet opp til estetisk klasse K2 (K3 krever helsparkling).

Det er viktig å merke seg at tidligere angivelse av høy estetisk kvalitet og normal estetisk kvalitet i tabell T2 og T3, er tatt ut av standarden. Det er den beskrivende som skal velge estetisk klasse for overflater der estetisk klasse inngår i behandlingsmatrisen. Tabell T3 er komplettert med forutsetningene for K-klassene og den skal veilede den beskrivende i valget av estetisk klasse.

NB: Der en beskrivelse angir at ferdig behandlet gipsplateoverflate skal tilfredsstille klasse K3 med kode TB4.32, betinger oppfyllelse av denne klassen at platelaget behandlingen påføres er utført med forsenkninger i alle plateskjøter. Underlaget beskrives etter NS 3420-Q Tømrerarbeider, og den beskrivende kan ha oversett veiledningsteksten i avsnitt QK5, y1.1) under platekledninger, der dette belyses.

 

estetiske klasser.png

Toleransekrav

Det er gjort tydeligere at toleransekrav angitt i NS 3420-1, punkt 5, d2) kun gjelder for ytelser som har til hensikt å rette opp en overflate. I NS 3420-T gjelder dette sliping, avrettingslag og støpeasfaltbelegg. Det betyr at delprodukter knyttet til behandlinger, for eksempel hjørneforsterkningsprofiler, innsparkling av strimmel over skårne gipsplateskjøter og liknende ikke skal regnes som avvik dersom de er utenfor de generelle toleransene.

estetiske avvik.png

Tabell T2

Krav til utseende for dekkende innvendig malebehandlinger med glanstall 7 eller lavere  for ubehandlet plasstøpt betong, pussede flater, betongelementer og gipsplater
 

Nye postgrunnlag
 • Det er lagt inn nytt postgrunnlag for helperforerte gipsplater (TB4.33).
 • Det er lagt inn nytt postgrunnlag for fibergipsoverflater (TB4.6), men det er ikke knyttet behandlingsmatriser til postgrunnlaget. Dette fordi behandling av slike plater er knyttet til leverandørenes platetyper og løsninger samt spesifikke delprodukter.
 • Det er lagt inn nytt postgrunnlag for sokler av gulvbelegg som ikke er vanntett (TH8.34).

 

Slettede postgrunnlag

Postgrunnlag som inkluderer fuging med plastiske og elastiske fugemasser, er tatt ut. Det henvises til NS 3420-S for beskrivelse av ytelser som inkluderer fuging.

Postgrunnlag for fjerning av støpte gulvbelegg, er tatt ut. Det er henvises til NS 3420-CD for beskrivelse av denne ytelsen.