Hjem / Utdanning  / Brukervilkår E læring

AVTALE MELLOM KUNDE OG LEVERANDØR PÅ VEGNE AV MALERMESTRENES LANDSFORBUND (SYSTEMLEVERANDØR)

DETTE ER EN RETTSLIG BINDENDE AVTALE MELLOM MALERMESTRENES LANDSFORBUND (HERETTER KALT “MLF“) OG DEG SOM KUNDE ELLER BRUKER AV DIGITAL UNDERVISNINGSMATERIALE OG -TJENESTER (“TJENESTENE“) SOM LEVERES AV MLF (“AVTALEN“). KUNDEN ER DEN SOM BETALER FOR TJENESTENE. BRUKER ER DEN ENKELTE SLUTTBRUKER AV TJENESTEN.

1                Lisens – bruksrett

MLF gir Brukeren en personlig, begrenset, ikke-eksklusiv, løpende, ikke-overdragelig, ikke-delelig bruksrett til Tjenestene i samsvar med disse vilkårene (“lisens”). Brukeren kan installere Tjenestene på så mange enheter som det er behov for til personlig bruk. Brukeren kan ikke på noen måte videreselge, viderebringe, fremlisensiere eller på annen måte dele lisensen med andre personer som ikke har egen lisens for egen bruk. Lisensen låses til den enkelte Brukeren ved registrering. Lisensen kan ikke brukes uten at den er registrert.

Dersom en Kunde har kjøpt og inngått avtale om flere lisenser, kan Kunden la det antall personer som det er blitt betalt lisens for bruke Tjenestene. Disse Brukerne skal være bundet av den samme lisensen som etter første ledd. Kunden kan ikke gi flere brukere tilgang til Tjenestene enn det antall Sluttbrukerlisenser som er betalt til MLF, og som MLF har gitt tilgang til.

MLF forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke og kontrollere at nødvendige lisensavtaler er inngått og at Tjenestene er betalt for. MLF skal ha rett til å jevnlig foreta kontroller av antall lisenser kontra faktiske brukere for hver Kunde og Bruker. MLF har rett til å stenge tilgang til Tjenesten og inndra lisensen ved slikt misbruk av tjenesten, uten at Kunden eller Brukeren har rett til kompensasjon eller erstatning.

Dersom flere enn én person har fått tilgang til eller bruker Tjenestene gjennom én enkelt lisens, kan MLF i stede kreve at Kunden for den aktuelle lisensen betaler opp til dobbel lisenspris for hver bruker som har hatt tilgang eller brukt Tjenestene under den aktuelle lisensen. Ved betaling skal den enkelte Bruker få egen lisens.

Kunden er økonomisk ansvarlig for egen bruk av lisensen, og i tillegg også ansvarlig for Brukere som Kunden har viderebragt lisen til.

2                Bruk av tjenestene i undervisning

Dersom Kunden bruker Tjenestene til bruk i undervisning, skal det være kjøpt lisens for alle som bruker eller deler Tjenestene i forbindelse med undervisningen. Dette gjelder også ved fellesundervisning.

3                Immaterielle rettigheter

Denne Avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde forut for inngåelsen av avtalen med mindre annet fremgår under eller er skriftlig og særskilt avtalt mellom partene.

Alle immaterielle rettigheter (både registrerte og uregistrerte) knyttet til Tjenestene tilhører MLF, dets leverandører eller rettsforgjengere, herunder rett til Tjenestene, database, design, varemerke og logo.

Brukeren eier data, tekst, bilder, video og annet innhold som Kunden fremskaffer og eier i forbindelse med sin bruk av tjenesten.

MLF har en evigvarende, ubegrenset og vederlagsfri rett til å benytte tekster, bilder, design og enhver annen form for data som Brukeren gjør tilgjengelig gjennom Tjenestene til ethvert formål knyttet til utvikling, drift, analyse og markedsføring av nåværende eller fremtidige tjenester levert av MLF. Kunden skal holde MLF skadesløs ved eventuelle krav om at innholdet utgjør krenkelse av tredjeparts rettigheter eller krav fra tredjeparter om at data som Kunden eller Brukeren har fremskaffet ved sin bruk av Tjenestene strider mot lover eller regler.

Utover det som er fastsatt i denne Avtalen kan ikke Kunden eller Brukeren videreselge, leie ut eller lease ut Tjenestene, eller kopiere, dekompilere, rekompilere, offentliggjøre eller undersøke Tjenestens programvare eller kildekode uten MLFs skriftlige forhåndssamtykke. Kunden og Brukeren skal behandle Tjenestene som et opphavsrettslig beskyttet verk.

Ved brudd på MLFs egne, dets leverandører eller dets rettsforgjengeres opphavsrett kan MLF kreve vederlag og erstatning i henhold til åndsverkloven § 81, herunder det dobbelte av rimelig vederlag for bruken.

4                MLFs ansvar

MLF fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til Tjenestene, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale. Brukeren av Tjenestene har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for MLF sin regning uten forutgående skriftlig avtale med MLF. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.

5                Kundens ansvar for innhold

Kunden skal ikke bruke Tjenesten i strid med gjeldende lovverk eller disse Vilkårene. Kunden skal umiddelbart varsle MLF skriftlig ved mistanke om brudd på denne Avtalen.

MLF  påtar seg ikke ansvar for å overvåke, kontrollere eller redigere nettsider eller innhold som publiseres ved hjelp av Tjenesten, men forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som er i strid med Vilkårene, eller som er krenkende, uanstendig eller ulovlig. Kunden garanterer for at de har de nødvendige rettigheter til alt innhold og for at det innholdet som lastes opp og formidles gjennom Tjenesten ikke krenker tredjeparts rettigheter  og er i tråd med det til enhver tid gjeldende lover, Avtalen eller andre regler.

MLF kan foreta undersøkelser og nekte å publisere, kreve fjerning eller fjerne innhold som anses ulovlig, støtende, uakseptabelt eller er i strid med Vilkårene. Ved brudd på punkt 2 kan MLF velge å avslutte Tjenesten og/ eller sperre Kundens brukerkonto med umiddelbar virkning inntil forholdet er rettet.

6                Avtalens forhold til kjøpsloven

Denne Avtalen fastsetter de rettigheter og plikter som gjelder mellom partene. Ved mindre denne Avtalen medfører et annen regulering gjelder kjøpsloven tilsvarene for mislighold, reklamasjon, retting, erstatning, heving, oppsigelse og force majeure.

7                Betaling

Kunden plikter å betale lisens for Tjenestene. Lisensavtalen dekker nyeste versjon (les: back-end, hvis aktuelt, ikke mobilapplikasjon, ref. pkt. 3), feilrettinger av programvaren og funksjonalitetsoppgraderinger. Lisensen skal betales forskuddsvis. Lisensen følger Brukeren, ikke smarttelefonen eller tableten, når begrensninger i antall lisenser er avtalt. Det faktureres forskuddsvis og i henhold til gjeldende prisliste til enhver tid. MLF forbeholder seg retten til å gjøre nye versjoner av programvaren og feilrettinger av programvaren tilgjengelig for installasjon til kunden via internett. Du forplikter deg til å benytte den siste versjon av den leverte programvaren og annen nødvendig programvare som behøves for at produktene skal fungere som tiltenkt Manglende betaling av lisens vil kunne resultere i stengning av system.

8                Konfidensialitet

All ikke- offentlig informasjon relatert til Kunden som MLF blir kjent med gjennom Tjenestene er  konfidensiell og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra Kunden.

Konfidensialitetsplikten gjelder med mindre det følger av lov, forskrift eller  myndighetsavgjørelse at MLF har plikt til å utlevere slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.

9                Behandling av personopplysninger

MLF behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering. Informasjon om MLFs behandling av personopplysninger er tilgjengelig i MLFs personvernerklæring.

Der MLF behandler personopplysninger på vegne av Kunden for spesifikke formål fastsatt av Kunden, vil behandlingen av personopplysninger i tillegg være regulert av de særskilte vilkårene i MLFs databehandleravtale.

10             Endring av Avtalen

MLF kan endre Avtalen med en måneds varsel til Kunden. Kunden må selv varsle de Brukere som de forvalter lisens for om endringer.

Prisendringer og andre vesentlige endringer av Tjenesten trer kraft med virkning fra 1. januar.

11             Varighet og oppsigelse

Varigheten av Brukerens tilgang på Tjenestene fremkommer av beskrivelsen av den enkelte tjenesten.

Oppsigelse regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter at oppsigelsen er mottatt, ved mindre oppsigelsen konkretiserer et senere tidsrom. Forskuddsbetalt lisens tilbakebetales ikke.

12             Tvister

Disse Vilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet gjennom dialog. Tvister som ikke avklares i minnelighet skal løses ved de ordinære domstolene.