Lærlinger skal utdannes i bedrifter med egenproduksjon


Byggmesteren 08.03.2019:
Departementet uttaler seg i anledning av bemanningsbyrået Adeccos søknad om å bli godkjent som lærebedrift i betong- og tømrerfaget i Oslo.

Les også: Adecco vil bli lærebedrift og – Si nei til utleie av lærlinger i byggenæringen

Fikk gjennom en vurdering

Søknaden skal formelt behandles av yrkesopplæringsnemnda i Oslo den 25. mars. I slutten av februar møttes partene ved Adecco, NHO Service og Norsk Industri med Byggmesterforbundet for å avklare søknaden. Forbundet ba da Kunnskapsdepartementet om å gi en rask klargjøring rundt dette spørsmålet.

Byggmesterforbundet og BNL fryktet at fylkeskommuner kunne godkjenne lignende søknader fra foretak i bemanningsbransjen, før dette var blitt prinsipielt utredet.

Idag kom svaret fra Kunnskapsdepartementet, som samtidig påpeker at det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter, og som derfor tar stilling til om bedrifter som søker godkjenning, oppfyller vilkårene som følger av loven og forskriften.

Verken opplæringsloven eller forskriften til loven nevner bemanningsbedrifter spesielt. Loven og forskriften fastsetter vilkår for å bli godkjent lærebedrift og pålegger lærebedriften noen plikter. Hvis en bemanningsbedrift oppfyller vilkårene og pliktene som er fastsatt, ville disse kunne godkjennes på samme måte som andre bedrifter.

Egenproduksjon er avgjørende

En lærebedrift skal ifølge opplæringsloven § 4-3 første ledd være faglig vurdert av fylkesopplæringsnemnda, og fylkeskommunen skal legge denne vurderingen til grunn ved godkjenning av bedriften, skriver Kunnskapsdepartementet i sin utredning.

Bestemmelsen om faglig vurdering må sees i sammenheng med at en lærebedrift må kunne gi en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen i faget, jf. § 4-3 tredje ledd. Den faglige vurderingen skal derfor gå ut på om bedriften har en produksjon som gjør at lærlingen får opplæring i samsvar med læreplanen, heter det videre.

Så konkluderes det:

En bemanningsbedrift kan godkjennes som lærebedrift i fag der bedriften selv er ansvarlig for produksjon, f.eks. en lærling i kontor- og administrasjonsfaget eller en lærling i IKT- servicefaget som arbeider i bedriftens driftsorganisasjon.

Dette er virksomhet eller produksjon som bemanningsbedrifter selv har i dag. Men de har ikke egen produksjon ute på byggeplassene, påpeker Kunnskapsdepartementet:

Etter departementets oppfatning kan en bedrift ikke bli godkjent som lærebedrift i et fag som bedriften ikke selv har produksjon i. Dette følger av kravet til faglig vurdering i opplæringsloven § 4-3, som forutsetter at bedriften har en produksjon som opplæringen knyttes til, og som er slik at lærlingen får opplæring i alle målene i læreplanen. En bemanningsbedrift som leier ut sine ansatte til andre bedrifter, og derfor ikke har egen produksjon i faget, vil ikke oppfylle dette vilkåret, konkluderer Kunnskapsdepartementet.

Fullt gjennomslag

Departementets beslutning styrker vårt arbeid med å sikre en solid fagutdanning for fremtidens arbeidsliv, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL og uttaler at han er svært glad og lettet over at Kunnskapsdepartementet har slått fast at lærlinger under utdanning ikke skal kunne leies ut.

De bedriftene som til nå har blitt godkjent som lærebedrifter har hatt egenproduksjon i de lærefag de har hatt lærlinger i.

Dette prinsippet har departementet nå fastslått i sitt svarbrev av 8. mars 2019, sier Sandnes.

BNLs fremtidsbarometer slår fast at bedriftene har stort behov for faglært arbeidskraft.

Departementets beslutning styrker vårt arbeid med å sikre en solid fagutdanning for fremtidens arbeidsliv, sier direktør Jon Sandnes i BNL.