Hvem kan være lærling på offentlige oppdrag?


Byggmesteren skriver  i dag at  Bergen kommune har bedt om en avklaring om hvilke former for yrkesrettet opplæring som kan anses å oppfylle lærlingeklausulen anskaffelsesregelverket, skriver kommunen. 

Vil øke rekrutteringen

Lærebedrifter som gir opplæring til lærekandidater, praksisbrevkandidater eller kandidater til fagbrev på jobb bidrar, i likhet med bedrifter som gir opplæring til lærlinger, til en langsiktig utvikling av fagarbeidere og fagkompetanse, sier Kunnskapsdepartementet.

Både Bergen kommune og Kunnskapsdepartementet mener at det er behov for flere opplæringsplasser og håper at avklaringen vil bidra positivt for rekrutteringen til hele fag-og yrkesopplæringen.

Men, når det gjelder praksiskandidater, så deltar de ikke i formell opplæring, disse har ingen godkjent kontrakt med bedriften om opplæring og bedriften trenger ingen offentlig godkjenning.

Praksiskandidat kan derfor etter departementets oppfatning ikke sidestilles med lærling i forståelsen av anskaffelsesloven § 7, skriver departementet videre. 

Bergen kommune: Gledelig avklaring

Til nettavisen Anbud 365 sier spesialrådgiver Bjørn-Yngve Knutsen i Bergen kommune|Innkjøp at avklaringen er viktig og gledelig.

Det at vi nå kan benytte lærlingeklausul i enda flere kontrakter, forsterker også den effekten kravet om lærlinger har i arbeidet med å motvirke økonomisk kriminalitet og støtte opp under seriøse leverandører. Vi vil helt sikkert utnytte det handlingsrommet som den avklaringen gir oss, sier Knutsen.

Kommunen har lenge vært opptatt av å fremme andre typer opplæringsløp ved siden av vanlige lærlingordninger. Knutsen mener at kommunen nå kan legge ut flere anbud med lærlingklausul og at andre opplæringstyper passer noen tilbydere bedre.

Avklaringen fra Kunnskapsdepartementet er nå meldt ut til alle kommuner i Norge.

Difi og Utdanningsdirektoratet får tilsendt kopi av dette brevet, slik at innholdet i brevet kan innarbeides i informasjonen om plikten til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Ved neste revisjon av forskriften vil departementet vurdere å presisere denne forståelsen i forskriften. Vi vil også, i samarbeid med Nærings-og fiskeridepartementet, vurdere om det er behov for å endre ordlyden i anskaffelsesloven § 7, skriver Kunnskapsdepartementet.Kunnskapsdepartementet har bestemt at lærekandidat, praksisbrevkandidat eller kandidat til fagbrev på jobb kan sidestilles med lærling ved offentlige innkjøp etter anskaffelsesloven.