Varighet i relasjoner, viktigere enn språk

Varighet i relasjoner, viktigere enn språk

Denne uken ble rapporten Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" presentert. Rapporten viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt. Det ligger også et lite utnyttet potensial i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere.

Byggenæringen i Norge har vært preget av en økende grad andel utenlandsk arbeidskraft. Rapporten har sett på følgende:

  • Hva er de største utfordringene, men også mulighetene knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser?
  • Hvordan påvirkes sikkerhet og arbeidsmiljø når arbeidstakere med fra forskjellige land skal jobbe sammen?
  • Hvilke strategier bedriftene bruker for å takle eventuelle utfordringer, og ikke minst hva påvirker ledernes holdninger til utenlandsk arbeidskraft?

– Vi satte i gang dette forskningsprosjektet fordi vi ser det er stort behov for å frembringe ny kunnskap om muligheter og utfordringer ved bruk av utenlandsk arbeidskraft i byggenæringen, samt øke bevisstheten rundt kulturforskjeller, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Et av funnene i rapporten er at ansettelsesforhold viser seg å være av større betydning enn nasjonalitet, når det kommer til utfordringer knyttet til flerkulturelle arbeidsplasser.

– Varighet i relasjoner er viser seg å være viktig, for å bygge gode arbeidsplasser med godt arbeidsmiljø og god sikkerhet, sier Jon Sandnes videre.

Språk har ofte blitt pekt på som en barriere på arbeidsplasser. – I denne rapporten vises det til at språk og kulturrelaterte utfordringer får større grad konsekvenser for arbeidsutførelsen og arbeidsmiljøet enn for sikkerheten, sier Sandnes.

HELE RAPPORTEN FINNER DU HER

Rapporten viser imidlertid til at språk er viktig

Studien kan ikke konkludere med at utenlandske arbeidstakere er involvert i flere ulykker enn norske arbeidstakere. Språkutfordringer oppleves likevel som en betydelig potensiell fare for misforståelser som kan lede til farlige situasjoner. Vi har derimot funnet eksempler på byggefeil, og språkbarriernes påvirkning på arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen, sier Jon Sandnes.

Rapporten viser også at organisering av arbeidet og ledere som har bevissthet rundt eventuelle kulturforskjeller, kan bidra til å redusere risiko og bedre arbeidsmiljøet.

Om rapporten “Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen

Forskningsprosjektet er gjennomført av Sintef og IdeThandling på vegne av BNL og har kultur og holdninger som hovedfokus.

Det har blitt gjennomført intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter, deltakerobservasjoner ved to bygge­plasser og en spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter i byggenæringen i Norge.

Prosjektet har vært finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.