Tilsynsplaner for 2018/2019

Tilsynsplaner for 2018/2019

Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen også i 2018 og 2019.

Hvorfor satser de i denne næringen?

Bygg og anlegg er en stor og viktig næring i norsk arbeidsliv med om lag 227 000 sysselsatte. Antall sysselsatte har økt hvert år siden nedgangen i forbindelse med finanskrisen 2009. Det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold. Sosial dumping er utbredt i deler av næringen, sier Arbeidstilsynet om hvorfor de fokuserer spesielt på denne næringen.

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Næringen er preget av mange små bedrifter, komplekse organisatoriske forhold, behov for spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk av underentreprenører, kompliserte kontraktsforhold og anbudskonkurranser. De fleste bygge- og anleggsplasser er nye og midlertidige arbeidsplasser der arbeidet gjøres av en prosjektopprettet organisasjon. Dette gjør det spesielt utfordrende å drive godt HMS-arbeid som forebygger ulykker og helsebelastninger, fortsetter de, og legger til at planene og satsingsområdene blir til i samarbeid med både Fellesforbundet såvel som Byggenæringens Landsforening.

Svært mange av tilsynene i bygg og anlegg er uanmeldte, og også i 2018 og 2019 vil Arbeidstilsynet aksjoner innen prioriterte tema, eksempelvis forebygging av fallulykker, sier de.

Tilsyn hvor det er viktig å kontrollere konkret dokumentasjon eller å sikre at de møter relevante representanter fra byggherre, arbeidsgiver og arbeidstakerne, vil vanligvis meldes skriftlig på forhånd. Dette gjelder særlig for tilsyn med virksomhetens arbeid med å forebygge muskel- og skjelettlidelser og luftveislidelser. Her ber også Arbeidstilsynet om at virksomheten gjerne kan invitere bedriftshelsetjenesten til å delta i tilsynet. Ved tilsyn hos byggherre i plan- og prosjekteringsfase vil også den prosjekterende være aktuelldeltaker.

Her kan du lese mer om Arbeidstilsynet sin satsing i byggenæringen

Her er noen av de varslede tilsynsplaner for 2018/2019:

Ulykkesforebygging – tilsyn på bygge- og anleggsplasser. Uanmeldte tilsyn der sikkerhet er sentralt

Fallulykker og ulykker ved bruk av sag

Aksjoner :

  • Fortsatt stort trykk på Arbeid i høyden/Fallulykker.  Aksjonene i 2018 skal også ta for seg bruk av sag.
  • Anleggsmaskiner og kraner – Aksjoner 2019
  • Arbeidsvarsling – trafikkdirigering (arbeidstid, tilgang toalett, mm)
  • Tunnel (både vedlikehold av eldre tunneler og driving av nye tunneler)
  • Muskel- og skjelettplager (stikkord er ergonomi og vibrasjon) Helseskadelig eksponering for kjemikalier/støv/asbest Dette er tilsyn med HMS-arbeidet der tilsynsmyndighetene ser spesielt ser på ett/to av temaene
  • Useriøsitet – sosial dumping
  • Byggherrer (Tilsyn i både tidlig fase og utførelsesfase)