Nye regler for fast ansettelse og innleie

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens regler for innleie av arbeidskraft. Reglene trer i kraft 1. januar 2019.

BNLs advokater har gjennomgått de nye reglene i Arbeidsmiljøloven som ble vedtatt på Stortinget i forrige uke. Les hele saken her. Under finner du en kort oppsummering av endringene.

Dette er de viktigste endringene:

  • Presisering av hva som er fast ansettelse – § 14-9 (1)
  • Regulering av arbeidstid – § 14-6 (1) bokstav j
  • Bare bedrifter som er bundet av landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidskraft – § 14-12 (2)

 

Presisering av hva som er fast ansettelse

Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstakeren sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Hensikten med denne presiseringen av begrepet “fast ansettelse” er å skape større forutsigbarhet og klarere rammer.

 

Regulering av arbeidstid – krav til innhold i skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om  lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Hensikten med lovendringen er å tydeliggjøre plikten til informasjon om arbeidstid i de tilfellene arbeidet skal utføres periodevis. Lovendringene skal hindre at arbeidstaker må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb. Endringene skal sikre forutsigbarhet for arbeidstiden og arbeidstaker skal ha mulighet til å inngå andre arbeidsavtaler for å oppnå tilfredsstillende inntekt.

 

Kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie

Etter dagens regelverk kan innleie fra bemanningsforetak skje i to tilfeller, jf. § 14-12:

  • I samme utstrekning det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1) bokstav a til e.
  • I virksomhet som er bundet av tariffavtale når arbeidsgiver og tillitsvalgte har inngått skriftlig avtale om innleie etter § 14-12 (2).

 

Etter lovendringen vil kun virksomheter som er bundet av tariffavtale, (for vår del Fellesoverenskomsten for byggfag)  ha adgang til å inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.

I virksomhet som er bundet av tariffavtale  kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd.

 

Når gjelder dette fra?

Reglene innføres fra 1. januar 2019. Virksomheter som har inngått innleiekontrakter før denne tid, vil få utsatt frist frem til 1. juni 2019

Har du spørsmål om hvordan dette påvirker din bedrift? BNLs advokater kan svare på det. De finner du her.