MLF ber om “nytt” malerfag

Rekrutteringen til malerfagene har vært kritisk lav i mange år. MLF håper en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur gir oss muligheter til å snu statistikken, og har bedt kunnskapsdepartementet gjøre nødvendige endringer.

 

lærling i malerfaget

Materialbruk og teknikker i byggenæringen har endret seg raskere enn malerfagenes utvikling de senere årene, og vi ser også store endringer foran oss. Bruk av helt eller delvis ferdigproduserte og ferdigbehandlede materialer i tre, gips, mur og stål stiller andre krav til malerne. Industrien etterspør også kompetanse på overflatebehandling som ikke eksisterer i dag, og som vi mener den nye tilbudsstrukturen bør ta høyde for. Det er store forskjeller innen industri. Dagens industrimalerfag handler mye om korrosjonsvern, en kompetanse som er svært viktig for stål og materialer som er i kontakt med vann. Tre- og trevareindustrien leverer i økende grad produkter som er helt eller delvis ferdigbehandlet til byggeplass. Denne industrien bruker andre metoder, maskiner og verktøy i sin overflatebehandling, og etterspør kompetanse på dette fagfeltet.

Ny teknologi og nye digitale verktøy har kommet også i vår bransje, blant annet har noen begynt å ta i bruk droner. I neste omgang, når læreplanene skal utformes, blir det digitale skiftet et viktig element, også i fagene som omhandler overflateteknikk.

Et annet område med stort behov for kompetanseløft er innen bygningsvern og dekor. I hele landet er det svært mye eksisterende bygningsmasse som skal renoveres og rehabiliteres, uten at bransjen besitter tilstrekkelig kompetanse til dette. Det har stor samfunnsmessig betydning å bygge opp solid utdanning på dette fagområdet.

MLF ønsker at Overflateteknikk opprettes som nytt fagbrev med fordypinger.

Malerfaget inneholder læremål i langt mer enn maling. Vi mener at Overflateteknikk er en bedre beskrivelse av faget slik det ser ut i dag, og tar bedre opp det arbeidslivet har behov for. Gulvlegging og tapet er blant annet sentralt i faget, noe dagens navn ikke tar opp. Faget handler dessuten om mer enn forskjønnelse. Det handler i stor grad om å verne overflaten og dets underlag i hele byggets levetid. Overflateteknikk vil være en mer korrekt beskrivelse av fagets innhold og fagarbeiderens arbeidsoppgaver. Vi mener også at dette kan få stor betydning for å heve fagets status både i skolen og samfunnet, og at dette på sikt kan bidra til økt rekruttering. Det er et stort udekket behov for lærlinger og fagarbeidere i bransjen.

Forutsatt at fordypinger blir innført, ønsker MLF at dagens Vg3 Malerfag og dagens Vg3 Industrimalerfag blir slått sammen til ett felles Vg3 for Overflateteknikk med fordypingsområder innen:

  • Maling og tapet
  • Gulv
  • Maritim industri, (dagens industrimaler) og
  • Treindustri

Dersom fordypninger ikke blir innført, ønsker vi at dagens Vg3 Malerfag endres til nytt navn Overflateteknikk.

Renholdsoperatørfaget

MLF støtter kunnskapsdepartementets forslag om at renholdsoperatørfaget endres til et særløpsfag. Renhold har lite til felles med håndverk, teknikker og materialer som benyttes i malerfagene. Endringen vil få stor betydning for bransjen, og gir oss anledning til å rendyrke overflateteknikk i større grad. Malerfaget har hatt store utfordringer med status i faget, som har bidratt til en synkende rekruttering de seneste årene. Vi tror denne endringen kan bidra til å heve statusen på faget igjen.

Støttes fra flere hold

Byggenæringens Landsforening har levert inn sitt høringssvar på vegne av hele byggenæringen, og støtter også MLF i sitt syn. Det samme gjør Faglig råd for bygg og anleggsteknikk.

 

Enorm respons

Utdanningsdirektoratet mottok 1390 høringssvar via deres nettsystem innen fristen, i tillegg til flere høringssvar i brevs form. Direktoratet vil nå utarbeide en oppsummering av høringssvarene som sendes til Kunnskapsdepartementet. Deretter vil Kunnskapsdepartementet fastsette endringer for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i løpet av våren 2018.