Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene som gjelder fra 1. januar 2018.

For medlemsbedriftene i MLF er det særlig relevant at det ikke  lenger stilles krav om stoffkartotek på papir

Forskrift om utførelse av arbeid § 2-2 første ledd er endret, siste ledd er opphevet, og § 2-4 siste ledd er endret. Endringen innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og at verneombudet nå skal ha «tilgang til» stoffkartoteket mot tidligere «et eget eksemplar», opplyser Arbeidstilsynet om.

Dette er en gledelig nyhet som vil lette arbeidet betraktelig for mange av våre medlemsbedrifter. Nyheten innebærer at bedriftene fremtidig kan lene seg på elektroniske databaser og leverandørenes produktopplysninger på web, informerer kompetanse- og utviklingssjef i MLF, Kari Wilsgård om. Dette er dessuten sikrere, da slike opplysninger på papir fort kan bli gamle og utdatert, dersom det skjer en endring eller oppdatering i produktene etter at man har skrevet ut papiret og satt det i perm.

 

Øvrige endringer innebærer

 

Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet

Det er foretatt en presisering i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 av krav til planlegging og tilrettelegging for at andre som utfører arbeid på samme arbeidsplass ikke utsettes for ulykkes- eller helsefarer. Videre er virkeområdebestemmelsen i samme forskrift § 1-3 presisert slik at kravet også omfatter virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere.

 

Presisering av begrepet «løfteredskap»

Definisjonen av løfteredskap i forskrift om utførelse av arbeid § 1-4 nr. 34 er presisert for å samsvare med samme begrep i forskrift om maskiner § 2 bokstav d.

 

Krav om risikovurdering av sikring av utstyr mot fall

Forskrift om utførelse av arbeid § 17-1 annet ledd er endret med en ny bokstav i). Endringen innebærer at arbeidsgivers risikovurdering særlig skal ta hensyn til sikring av utstyr, slik at slikt utstyr ikke skal falle ned og utgjøre en fare.

 

Presisering av krav til register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer

Det er foretatt en presisering i forskrift om utførelse av arbeid § 31-3 første ledd, første punkt, slik at kravet til registerføring av arbeidstakere som er eksponert for biologiske faktorer er i tråd med direktiv 2000/54/EC.

Presiseringen innebærer en tydeliggjøring av at det gjelder et registerkrav for arbeidstakere som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer som har anmerkningen D (i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1).

Les endringsforskriftene hos lovdata.no:

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (lovdata.no)
Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbeid (lovdata.no)
Forskrift om endring i forskrift om tiltaks- og grenseverdier (lovdata.no)