Dramatisk nedgang til Overflateteknikk høsten 2018

Dramatisk nedgang til Overflateteknikk høsten 2018

Færre elever søker seg til malerfaget.

Årets ungdomskull er mindre enn i fjor, og dermed ser vi også at det er færre søkere  generelt.  Til tross for dette, øker søkingen til Bygg og Anleggsfag, for 5. året på rad.  4550 elever har søkt på Bygg og Anlegg høsten 2018. Søkingen til yrkesfag går opp, og søkertallene til studiespesialisering går ned, som er en ønsket utvikling. Men  vi er nødt til å forberede oss på en utfordrende fremtid,  da ungdomskullene blir mindre og mindre. For de små fagene, som malerfaget er, vil det bli en kamp om elevene og om skoletilbudet fremover når det blir drastisk færre elever, sier Kari Wilsgård, kompetanse- og utviklingssjef i MLF.

I malerfaget er det 45 elever som har søkt læreplass fra høsten, i motsetning til 20 elever i fjor. Dette er gledelig. Når vi ser på de elevene som starter på Overflateteknikk til høsten, er det dog ikke like stor grunn til å juble. Her ser vi en nedgang fra 50 til 36 elever.   Vi har blitt opplyst om at det blir  opprettet skoletilbud på Greåker i Østfold og Åssiden i Drammen fra høsten 2018, noe vi selvfølgelig er svært glade for. Vi har også indikasjoner på at søkertallene vil øke ytterligere  før skolestart, fordi skoletilbudene i Østfold  ikke har kommet med i statistikken som Udir har publisert. I Oslo og Hedmark ser det dessverre ut som vi mister  skoletilbudet neste år, på bakgrunn av lave søkertall.

Det er et skrikende behov for flere faglærte malere over hele landet, og disse ungdommene trengs. Men vi skal ikke glemme at vi har en stor andel voksne i bransjen også, som tar fagbrev. Andelen gjennomførste fagbrev er i sum ganske stabil.

 

Også undervisningen digitaliseres

På MLFs opplæringskonferanse i Trondheim forrige uke var det bred enighet blant opplæringskontorene om at det er et stort behov for å digitalisere teoribøkene i malerfagets bransjelære. Skolene underviser i dag på en annen måte, og bruker bøker i mindre grad. Noen skoler/ fylker har også signalisert at de ikke lenger vil tilby teoriundervisning i de fag som fylket ikke tilbyr. Dette innebærer at ansvar for teori i enda større grad vil legges på opplæringskontorene. Digitale læremidler vil lette arbeidet for opplæringskontorene betraktelig. Det vil dessuten gjøre det enklere for lærlinger og hjelpearbeider å få/gjennomføre undervisning hvor og når det passer dem, såfremt de har en skjerm. Det vil også gjøre det enklere for alle med lese- og skrivevansker å få gjennomført undervisning.

 

Lærlingløp og svenneprøve

For at læretiden og oppfølgingen av lærlinger skal bli mer lik over hele landet, var det enighet om at alle opplæringskontorene skulle ta i bruk de samme opplæringsmålene, som MLF har utarbeidet. Det ble også viet mye tid til å diskutere selve svenneprøven som i hovedsak utføres mer likt i landet enn forventet. Det er litt forskjell i hvor mye tid lærlingen får til rådighet og hvor mye (hvor avanserte oppgaver) lærlingen skal gjennom, men i hovedsak er vi samkjørte her. Forskjellene går i hovedsak på sparkling, grunning av dør og krav til gulv/type gulv (tepper, linoleum. I noen fylker gjennomføres svenneprøven på 5 dager, mens i andre opp mot 8 dager. De fleste fylker gjennomfører svenneprøven på byggeplass, mens noen få gjennomfører prøven på prøvestasjon.

 

Fra MLFs opplæringskonferanse i Trondheim 5.april. Ute på bedriftsbesøk traff vi Emil (midten) som er lærling hos Rosenborg Malerteam. Sammen med daglig leder Marius (venstre) og opplærlingskontoret (høyre) får han gode instrukser og gjør en god jobb.