Arbeider i høyden

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Stige foran stripete blå bakgrunn

Arbeidstilsynet har hatt 680 tilsyn med arbeid i høyden hittil i år. 282 har fått stans i arbeid på grunn av overhengende fare for liv og helse. MLF og BNL mener det er bra at Arbeidstilsynet fører slike tilsyn og håper dette vil bidra til færre fallulykker fremover. Hvert år har 8 000 arbeidstakere på norske byggeplasser skaderelatert fravær. Dette tallet er altfor høyt. Samtidig vet vi at mange av skadene skyldes arbeid i høyden.

Hva er arbeid i høyden?

Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom. Prøv helst å unngå at ansatte må arbeide i høyden. Hvis det ikke er mulig: sørg for at arbeidet blir mest mulig kortvarig.

Bra arbeidsmiljøvalg

Flere tilsyn og økt fokus på HMS er viktig for å unngå ulykker. MLF og BNL har gjennom flere år  sammen med både myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene utarbeidet ulike verktøy  bedriftene.  Tretrapper er blant produktene som skal fases ut, og  skal kun brukes etter særskilt risikovurdering. Her finner du oversikt over godkjente arbeidsplattformer. Du finner også hvilke produkter som skal fases ut. Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.

 

Hvordan forebygge risikoen for fallulykker

Følg disse enkle ulykkesforebyggende rådene før du starter arbeid i høyden:

 • Hvis arbeid i høyden ikke kan unngås: bruk allerede sikrede arbeidsplasser.
 • Sørg for at arbeid i høyden utføres på en sikker måte, med egnet arbeidsutstyr og fra en egnet overflate.
 • Kollektiv fallsikring som for eksempel rekkverk, skal brukes fremfor personlig fallsikringsutstyr.

Les mer om personlig verneutstyr (PVU)

 

Trenger du og dine ansatte oppdatering innen arbeider i høyden?

I MLFs styringssystem finner du rutiner og sjekklister for bruk av stiger og stillas. I disse dager jobber vi med å oppdatere EBB, og gleder oss til å tilby et nytt EBB på begynnelsen av 2018.

Byggenæringens nettskole og Byggmesterforbundet er nære samarbeidspartnere for MLF og tilbyr både grunnleggende kurs om arbeider i høyden, og ulike stillaskurs.

 

Gjør en risikovurdering

Kartlegg og risikovurder arbeidet og arbeidsplassen. Hvis kartleggingen og vurderingen viser at dere kan utføre arbeidet uten at noen må arbeide i høyden, så bør dere gjøre det.

Hvis vurderingen viser at det ikke finnes noe alternativ til å arbeide i høyden, må arbeidsgiver sørge for å planlegge og organisere arbeidet slik at sikkerheten ivaretas. Sørg for at planleggingen blir gjort av faglig kompetente personer.

Les mer om risikovurdering

 

Bruk riktig utstyr

Arbeidsutstyr for arbeid i høyden, som stillaser, personløftere osv., skal være dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger. Arbeidsgiver skal, på bakgrunn av en risikovurdering, iverksette egnede tiltak for å redusere den risikoen arbeidstakerne utsettes for når de bruker dette arbeidsutstyret. På steder med spesielle faremomenter som vanskelige værforhold, trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

Velg den mest hensiktsmessige atkomstveien til midlertidig arbeid i høyden på grunnlag av blant annet følgende forhold:

 • Hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg
 • Atkomstveiens høyde
 • Hvor lenge den er i bruk

Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon.

 

Tips for å gjøre arbeidsplassen i høyden tryggere

 • Utfør så mye som mulig av arbeidet på bakken.
 • Legg atkomsten så nær arbeidsområdet som mulig.
 • Sørg for at arbeidstakerne kan komme seg trygt fra og til arbeidsstedet. Velg trappetårn til atkomst.
 • Forsikre deg om at arbeidsutstyret for arbeid i høyden er egnet, har tilstrekkelig stabilitet og styrke, er vedlikeholdt og er kontrollert regelmessig.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden, skal tas ut av bruk.
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet.
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer. Se til at det ikke oppstår overlast eller at noe strekkes for langt ut.
 • Ta særlige hensyn til spinkle eller skjøre underlag eller dekker.
 • Sørg for kollektivt vern mot fallende gjenstander.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten.
 • Vurder rutiner og tiltak for nødevakuering og redningsoperasjoner.
 • Husk ansvar for tredjeperson.

 

Bruk av stillas

 • Stillasmontører skal ha opplæring i montering av stillas. Det er ulike krav til opplæring avhengig av høyden på øverste stillasgulv.
 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.
 • Fundamentering: Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig om det har skjedd setninger i grunnen.
 • Atkomst: Stillaset må ha en sikker atkomst.

 

Bruk av personløfter (lift)

Ved bruk av personløfter skal brukeren ha dokumentert opplæring. Opplæringen skal gi kunnskaper om de kravene forskrifter og bruksanvisning stiller til sikker bruk og betjening. Arbeidsgiver har også ansvar for at den som blir satt til å bruke personløfteren, har fått utstyrsspesifikk opplæring med trening og tilstrekkelig tid til å bli kjent med den aktuelle maskinen. Arbeidsgiver skal sørge for at sakkyndig kontroll av personløfteren dokumenteres.

Se temaside om sikker bruk av personløftere

 

Bruk av stige

 • Stige skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform.
 • Stige kan brukes når det på bakgrunn av risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.
 • Stigen skal oppstilles på en slik måte at stabiliteten er sikret under bruk.
 • Stigen skal sikres mot utglidning. Så langt det er praktisk mulig skal stigen festes i toppen eller sikres på annen måte.
 • Stigen skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt.
 • Stigen må rage minst 1 meter over adkomstnivået. Dette gjør det enklere å gå av og på stigen.
 • Når en stige skal brukes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

 

Personløft ved midlertidig arbeid i høyden

Ved midlertidig og kortvarig arbeid i høyden må arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte arbeidstakeren, være tilpasset og risikovurdert på bakgrunn av det arbeidet som skal gjøres.

Les mer om krav til personløft for midlertidig arbeid i høyden

 

Regelverk og mer informasjon

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 Arbeid i høyden

Se krav i produsentforskriften

Les mer om markedskontroll av blant annet stiger og stillaser

1. januar 2016 kom det viktige endringer i forskrift om utførelse av arbeid. Endringene gjelder hovedsakelig krav til risikovurdering, opplæring, forankring og sikring av stillas.