Kontrakt NS

Et godt samarbeid med malerentreprenøren på et tidlig stadium, helst før malerarbeidene prosjekteres, kan i seg selv avgjøre om prosjektet blir vellykket eller mislykket både for byggherre og malerentreprenøren.

kontrakt NS norsk standard
Foto: Helloquence/ Unsplash.com

 

Sted: NS-kontrakter Privatrettslige lover
Ålesund 12.10.2017 19.10.2017
Bodø 14.11. 2017
Oslo 31.10.2017 09.11.2017
Stavanger/Sola Dato uklart Dato uklart
Sarpsborg 01.02.2018 27.02.2018
Bergen 06.03.2018 05.04.2018
Tromsø 21.03.2018 12.04.2018
Tønsberg 19.04.2018 03.05.2018
Verdal 07.02.2018 07.02.2018
Skien 24.05.2018 07.06.2018

Påmelding

Gjøres direkte til Fride Walgren på telefon 23 08 75 90, eller per epost fride.walgren@mlf.no

 

NS Kontrakt

Kursinnhold

I dette kurset gjennomgår vi malerentreprenørens ansvar, forpliktelser og rettigheter ved kontraktsforhold i profesjonelle entrepriser. Kurset inneholder lover, regler og bestemmelser sett i sammenheng med utførelse- og beskrivelsesstandarden NS 3420-T. Vi går også gjennom sentrale punkter og prinsipper NS 8415 og NS 8417, kontraktsstandardene for underenterpriser og totalunderenterpriser .

I NS 8417  har malerentreprenøren selv  ansvaret for å prosjektere (beskrive) maler- og beleggarbeidene for sin oppdragsgiver. En underskrevet NS 8417 kontrakt innebærer vesentlig større ansvar på mange områder for malerentreprenøren.

Det er ikke lenger tilstrekkelig for malerentreprenøren bare å utføre et godt håndverk. Mange har dessverre erfart at kontrakten/avtalen er vel så viktig som den faglige utførelsen.  Det er helt nødvendig å ha kunnskap om ulike kontrakters formelle plikter og rettigheter i samarbeidet med oppdragsgiver. På grunn av formelle feil kan malerentreprenører i verste fall påføres store, uforutsette økonomiske kostnader. Kurset tar for seg hvordan man skal unngå økonomiske tap som følge av formelle feil. Foruten de viktigste elementene i kontraktene, vil vi i kurset trekke frem konkrete eksempler fra «gjengangere» av saker og temaer som skaper konflikt.

Kurset tar  også opp hvordan malerentreprenøren bør forholde seg i arbeidssituasjoner der det ikke foreligger kontrakt eller annen avtale med oppdragsgiver.

Følgende temaer gjennomgås:

 • Definisjoner for når en entreprise er “profesjonell” og når entreprisen er “privat”.
 • Lover og/eller kontrakstandarder som skal benyttes i disse ulike entrepriseformene.
 • Hovedprinsippene for ditt ansvar og rettigheter i de ulike entrepriseformene.
 • Hovedprinsippene for din kundes ansvar og rettigheter i de ulike entrepriseformene.
 • “Fri avtalerett.” Hva innebærer det av risiko du bør være klar over?
 • Om kontraktstandarden NS 8415 underentrepriser, viktige bestemmelser
 • Om kontraktstandarden NS 8417 totalunderentrepriser
 • Entreprenørens egne endringer av kontrakten; entreprenørens “egne bestemmelser”.
 • Varsling/ endringsmeldinger. Risiko og konsekvenser.
 • Endringer og varslingsplikt.
 • Mangler og utbedringsplikt. Uenighet om mangel, utløser dette krav om utbedring?
 • Overtakelsen, juridisk og formell konsekvens ved overtakelsesforretningen.
 • Garantier/reklamasjonstider og frister.
 • Hvilke kontrakter du bør unngå å skrive under på.

Kursholder:

Rolf Simpson

Målgruppe:

Kurset egner seg for daglige ledere, prosjektledere og andre med byggeplassansvar, prosjekteringsansvar og kvalitetssikringsansvar i Malerentreprenørbedrifter og inneholder juridiske forhold og konsekvenser basert på tidligere rettsavgjørelser.

Kurset kan også skreddersys og tilpasses malermesterbedrifter, byggmestre og entreprenører.  Pristilbud på forespørsel.

Pris:

Medlem kr 2.900,-. Ikke medlem kr 4.950,-.

Tid:

Alle kursene er dagskurs med oppstart kl. 08:30 og avsluttes kl. 16:00.


Privatrettslige lover ved håndverkertjenester

Kursinnhold

Kurset gir en gjennomgang av Bustadoppføringslova  samt håndverkertjenesteloven og kontraktene som følger disse lovene.
I  kurset gjennomgår vi malerentreprenørens ansvar, forpliktelser og rettigheter ved kontraktsforhold i  forbruker- entrepriser, altså der oppdragsgiver er forbruker og ikke en profesjonell aktør.

Kurset tar også opp konsekvenser, og hvordan malerentreprenøren bør forholde seg i arbeidssituasjoner der det ikke foreligger kontrakt eller annen avtale med oppdragsgiver.

Kursholder:

Rolf Simpson

Målgruppe:

Malerentreprenørens daglige leder, prosjektledere og andre prosjektansvarlige som har ansvar i oppdrag der kunder er privatpersoner (forbrukere).

Pris:

Medlem kr 2.900,-. Ikke medlem kr 4.950,-.

Tid:

Alle kursene er dagskurs med oppstart kl. 08:30 og avsluttes kl. 16:00.