Hva koster det?

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund er viktig for samfunnet! MLF arbeider aktivt for å sikre bedriftene gode rammevilkår og markedsføre faget og bransjen. Å være medlem i MLF er et kvalitetsstempel!

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten til MLF for 2018 skal være kr 2.700,- multiplisert med antallet maler-/byggtapetsermestre som arbeider i eller eier foretaket.

Medlemskontingenten for passive medlemmer skal være kr 500,-. Passive medlemmer som er over 67 år eller som er uførepensjonister betaler likevel ikke medlemskontingent.

Serviceavgift til MLF 

Grunnlaget for utmåling av serviceavgift skal være omsetningen i medlemsforetaket. Kun omsetning som er knyttet til malerarbeid/byggtapetserarbeid skal inngå i grunnlaget.

Grunnlaget knytter seg til årsomsetningen.

Bedrifter med omsetning inntil 1,0 million betaler en fast avgift: 
0 til 0,5 millioner     kr 1.800,-
0,5 og 1,0 millioner kr 3.800,-

Bedrifter med omsetning over 1,0 million betaler en variabel avgift:
0 –   10 millioner         0,20 %
10 – 20 millioner         0,15 %
20 – 30 millioner        0,10 %
30 – 100 millioner      0,05 %
Over 100 millioner     0,01 %

Alle bedrifter med omsetning over 1 million betaler i tillegg fast serviceavgift på kr 1.800,-.

Utjevningstillegg i serviceavgiften 

Bedrifter uten tariffavtale betaler i tillegg kr 188,- pr. ansatt.

Kontingent/serviceavgift til lokalt Laug
Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen. De enkelte Laug fastsetter selv sine satser og disse kan derfor variere.

Her finner du Laugskontingent satsene.

Kontingent til NHO
Se satser for medlemskontingent til NHO på NHOs hjemmeside:
Kontingent til NHO.

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2% av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgiften til MLF er fradragsberettiget i sin helhet.